Class Notes 1,200,000
CA 660,000
SFU 10,000
BPK 800
Mike Walsh 9