Class Notes (1,100,000)
CA (650,000)
U of G (30,000)
PSYC (4,000)
PSYC 2360 (100)
Lecture

Lecture notes


Department
Psychology
Course Code
PSYC 2360
Professor
Carol Anne Hendry

Page:
of 4
cc
9
Ú
Ú:::

¬!"#$"%
^¬!&#'$::#
(:#"
Úc)#'
Ú::%
Ú(:##*
:"#%#
Ú!'#$
Ú9#)"##%
Vc:'+
Ú,:#!'&''
#:$'%'-'./010
%2 
*!:$!$+
*(:+
Y¬,::%%#
Ú-,:c!:$%:
Ú-#,:+ 
*&%&#¬
*.%:%#%:#
##+
*##%&#¬
Ú.:%#3:4.45
ÚÎ6:%'%'##5
Ú.:#:##5
Ú-:77%
c
*4##©©¬84#:
%&:#%c&%%:%&:
#
*c)¬4:
*c#:+¬&&#4&

Ê::'&#%&"
:
Ú
P8,:'&%6&#

P%:#%&
Ú.
P#%#%&
P'#%::
%
Ú.
P8:&%
P8&::
%&"
P&%:
8
.'
Ú8
Ú,:
Î%%&
Ú-:#
Î:8
Ú(#
Ú4&
PÎ&%#:3
P4%¬:::%:
:#:::)"
):%:##:)'%:)

P(&%:
:%
'%%&
Úc9)%&
Ú89*)#:
Ú8:&
 
©©¬Î'%&:#:
:#:%
©¬Î&&#%:
2&:"&::
&&
:""Î:
:7:&
Ú%#¬:%%-:%%
:%
^¬Î:%:&:6
#%:
¬Î:%::#:
&':
&
8
)"
Ú4#:
Ú'::*;
Ú&<1=
Ú:&#
8
Ú8##:&:
:##
9:::%6&:#:¬
Ú%&##
Ú%&:#&:
Ú##&
4:
©©©©
4%%:
':&:%#
*"4:¬
Ú4#
P8#:':##

Ú.#
P3
P9%
Ú-
P8:%
Pc:#
ÚÎ##
Pc#:%#:
:#
P8:&
PÎ:
%:4:
Ú%&:
Ú:%
Ú:#
Ú8#¬#:%&:
(:4:+
*>&:":%
Ú::)%?
Pw:
Ú&:
P8"
Ú9'%#"
P:&&
P##
:&
Ú%
P"##"
##
Ú43:
P::3 
Pw#
Ú>:
P::9
%#:"&)
Pc6
Pc*%