Class Notes (807,524)
Canada (492,700)
Sociology (3,130)
Kim Luton (96)
Lecture 7

lecture seven notes

3 Pages
76 Views
Unlock Document

School
Western University
Department
Sociology
Course
Sociology 1020
Professor
Kim Luton
Semester
Fall

Description
c0.9:70$0;03 ,208 %0,2 ,8.43.0598 O $4.,3899:9439,9:390850450 O 44507,9;074:58944;0780090-0,73,3/7,8341./703 O À385 ,84.,-43/-,80/43-44/2,77,047,/45943 O ›,2:39 /0130/,894472470504504,7070,90/- -44/,/45943 2,77,04784201472410903/0/.42292039,3/4708/0940907 O :.0,71,2 43047945,70398,3/907:32,770/./703 O 903/0/1,2 3:.0,75:849073 O 3/4,2 2,77,0-090035045041908,2084.,.,9047 O 4,2 2,77,0-090035045041/110703984.,.,904708 O !74536:9 85,9,57429 O 424,2 504502,77 9480090280;0870,7/37043093.9 0/:.,94309. O 09074,2 2,77,0-09003504504,70/882,73842025479,39 70,7/8:.,87043093.9 84.,.,88507843,9 47,0 08.039 90, 5045097,.03854;070307,9438 O ,907, /08.03997,.0/974:-499024907,3/901,907 88/0 O !,9730, /08.039897,.0/43 94901,907 88/0 O ,9730, /08.039897,.0/43 949024907 88/0 #08/039,!,99078 O !,974.,9 2,770/.4:50;094730,790:8-,3/ 81,2 O ,974.,9 2,770/.4:50;030,74799010 81,2 O 04,.,9 2,770/.4:50;0,430 #,98,77,0 O 0, 8,3.9430/70,94385:8:, 3;4;30.4342..44507,943,80 ,880:,,.9;9 ,3/./-0,739,950450050.994-003/:73 O ,3-0/0130/,8,.42292039,3/,343430.,30 O '324893/:897,84.0908,85708.7-02434,2 O !4,2 2,77,09,9:808970047247050450 ,2 % 5083,3,/, O 4:501,208 2,770/(*,.42243,(, O /4305,70391,208(0, O 02,04305,7039(2, O $,2080.4:508(, O 0/:3438(, 4,-9,943 908,7341,4:804/- ,3:32,770/.4:50 %7,389438,3/!74-0283,2 /10 44200,;3 O ,3 4:350450,;089, 0/,9420 41 0 0,74/8 O 9078,;0709:730//:0940/:.,9430.4342.8 ;47.0 O 407574-,-9 41/;47.090,7 2,77,0 O 4073./03.041/;47.014770 2,770/ O ;47.04..:78-0.,:800.,308,70:370,7/3 /-0,73,3//703 O '07 05038;0 O 0 41 4:3504505,394,;0./703 #488;'3050703.0/!,7039814:71,.9478 O 990,39.5,947 84.,=,943 O
More Less

Related notes for Sociology 1020

Log In


OR

Don't have an account?

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit