Get 2 days of premium access
Class Notes (1,000,000)
NZ (300)
AUT (10)
ECON (5)
Kollss (5)
Lecture 3

ECON 212 Lecture 3: Seminar_3_fExam


Department
ECON
Course Code
ECON 212
Professor
Kollss
Lecture
3

This preview shows half of the first page. to view the full 1 pages of the document.
Statistică economică 2017/2018
Seminar 3. Parametrii sintetici ai variației.
Parametrii formei asimetria și boltirea. Parametrii concentrării
Aplicaţie propusă
Se seria bidimensională de repartiţie a celor 40 de societăţi comerciale care
sunt repartizate în funcţie de X volumul vânzărilor (mii euro) şi Y volumul
investiţiilor (mii euro):
X
Y
[30-40)
[40-50)
[50-60)
[60-70)
Total
15
3
0
0
4
3
2
2
6
5
0
7
8
9
16
15
25
35
Total
3
9
13
15
40
a. se calculeze abaterea medie liniară şi coeficientul simplu de variaţie pentru
seria marginală X şi să se interpreteze fiecare rezultat obţinut.
b. Să se calculeze dispersia, abaterea medie tratică şi coeficientul de variaţie a lui
Pearson pentru seria marginală X.
c. Să se determine care dintre cele două serii marginale este mai concentrată.
d. Să se determine care dintre cele două serii X respectiv Y este mai asimetrică,
utilizând coeficientul de asimetrie al lui Pearson.
e. Să se compare gradul de boltire pentru cele două serii marginale, X şi Y, folosind
coeficientul de boltire a lui Pearson.
f. Să se stabilească gradul de asimetrie a seriei mai diversificată identifica la
punctul c, cu ajutorul coeficientului de asimetrie a lui Pearson.
You're Reading a Preview

Unlock to view full version