Get 2 days of premium access
Class Notes (1,000,000)
NZ (300)
AUT (10)
ECON (5)
Kollss (5)
Lecture 1

ECON 212 Lecture Notes - Lecture 1: Ibm 7090Exam


Department
ECON
Course Code
ECON 212
Professor
Kollss
Lecture
1

This preview shows half of the first page. to view the full 1 pages of the document.
Statistică economică 2017/2018
Seminar 2 Valoarea medie. Valoarea modală şi valoarea mediană
Probleme propuse
1. Se consideo populaţie statistică formată din 50 de societăţi comerciale care sunt repartizate
în funcţie de volumul vânzărilor dintr-un an conform seriei de mai jos (în mii euro):
X :
[50-70) [70-90 ) [90-110) [110-130)
6 15 17 12



a) Să se determine valoarea medie a vânzărilor la o societate comercială.
b) se calculeze valoarea medie folosind formulele de calcul simplificat.
c) Să se determine valoarea modală.
d) Să se determine valoarea mediană.
2. Se consideră seria de repartiţie a locurilor obţinute de către sportivii din România la Jocurile
Olimpice din anul 2004:
1 2 3 4 5 6
X: 8 5 19 6 9 4



Sursa: INS, Sport, Locurile obţinute la Jocurile Olimpice
a) se determine valoarea medie.
b) se determine valoarea modală.
c) se determine valoarea mediană.
4. Totalitatea hotelurilor din România din anul 2006 repartizate în funcţie de categoria de confort,
se prezintă astfel:
1 2 3 4 5
X: 182 462 308 82 8



Sursa: Anuarul Statistic 2007, pag. 745
a) se determine valoarea medie.
b) se determine valoarea modală.
c) se determine valoarea mediană.
You're Reading a Preview

Unlock to view full version