Get 2 days of premium access
Class Notes (1,000,000)
NZ (300)
AUT (10)
ECON (5)
Kollss (5)
Lecture 1

ECON 212 Lecture 1: Problema_-_recapitulare_TEST_Statistica_economica_12_si_14_decembrie_2017Exam


Department
ECON
Course Code
ECON 212
Professor
Kollss
Lecture
1

This preview shows half of the first page. to view the full 1 pages of the document.
TEST Statistică economică
12-14 DECEMBRIE 2017
O problema cu 5 cerințe:
Cerinta a)
Cerinta b)
Cerinta c)
Cerinta d)
Cerinta e)
Una din variantele
a, b, c, d
Una din variantele
e, f, g, h, q, r
Una din variantele
i, j, k
Una din variantele
l, m, n, s, u
Una din variantele
o, p, t
1 punct/varianta
1,5 puncte/varianta
2 puncte/varianta
2 puncte/varianta
2,5 puncte/varianta
+ 1 punct din oficiu = 10
Aplicaţei propusă Statistică economică. Recapitulare test
Se consideră 50 de societăţi comerciale repartizaţi în funcţie de cifra de afaceri (Y) şi nivelul
cheltuielilor cu materia primă (X) conform tabelului de mai jos:
Y
X
[20-40)
[40-60)
Total
[5-15)
7
5
0
3
10
4
10
24
16
[15-25)
[25-35)
Total
12
17
50
Se cere:
a. să se determine indicatorii absoluţi ai seriei Y;
b. să se calculeze indicatorii relativi de structură pentru seria lui X;
c. să se calculeze indicatorii relativi de coordonare pentru seria lui Y;
d. Să se caracterizeze cele două serii după criteriile cunoscute;
e. reprezentaţi grafic seria X cu ajutorul poligonului frecvenţelor;
f. se reprezinte grafic una din cele două serii cu ajutorul histogramei;
g. se reprezinte grafic seria Y cu ajutorul pătratului de structură;
h. reprezentaţi grafic seria X cu ajutorul cercului de structură;
i. se determine valoarea modală a seriei Y;
j. se determine valoarea mediană a seriei X;
k. se determine care serie este mai concentrată;
l. de calculeze abaterea medie liniară sub formă absolută şi relativă a seriei X;
m. se determine abaterea medie pătrati sub formă relativă a seriei Y;
n. se studieze omogenitatea variabilei mai diversificată, identificată la punctul k);
o. studieze asimetria seriei Y cu ajutorul coeficientului de asimetrie al lui Pearson;
p. se studieze boltirea seriei X cu ajutorul coeficientului de boltire al lui Pearson;
q. se analizeze legătura dintre cele două variabile cu ajutorul tabelului de corelație;
r. se analizeze legătura dintre cele două variabile cu ajutorul norului de puncte;
s. se studieze intensitatea legăturii dintre variabile știind
2103.57
Y
X
;
t. se determine parametrii ecuației de regresie liniară simplă;
u. Determinați intensitatea legăturii de formă liniară dintre cele două variabile știind M(XY)=
1160.
You're Reading a Preview

Unlock to view full version