Class Notes (806,973)
United States (312,290)
Lecture

Cach Subnet theo VLSM.pdf

9 Pages
119 Views
Unlock Document

School
Columbia University
Department
Accounting
Course
ACCT B8009
Professor
Terry Botrrill
Semester
Spring

Description
Hướng dẫn chia địa chỉ mạng con theo phương pháp tối ưu VLSM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PHƯƠNG PHÁP CHIA MẠNG CON (SUBNET) THEO VLSM Qua quá trình giảng dạy các sinh viên, được biết một số bạn vẫn còn bỡ ngỡ với cách chia địa chỉ mạng con theo VLSM, phương pháp này sẽ giúp chúng ta kiểm soát được số mạng mới sinh ra, số mạng đã dùng, số mạng dư thừa còn lại, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc này một cách dễ dàng bằng ví dụ minh họa. Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ cấu trúc của địa chỉ IP v4 và ý nghĩa của một số khái niệm: ví dụ các lớp địa chỉ IP v4, Net_id, host_id, Subnet Mask, giải địa chỉ khả dụng, địa chỉ mạng, … Để chia thành thạo, chúng ta cần nắm rõ một số khái niệm và công thức sau đây: - Bit, byte. - Khái niệm về số nhị phân, thập phân. - Phép toán AND - Các biến đổi từ nhị phân sang thập phân, từ thập phân sang nhị phân. - Cấu trúc địa chỉ IP, giới hạn của các lớp IP - Khái niệm về default mask, mask, subnet, subneting ....! - Các địa chỉ riêng Lưu ý: - Địa chỉ mạng (subnet) : tất cả các bit dành cho phần host bằng 0 - Địa chỉ broadcast: tất cả các bit dành cho phần host bằng 1. - Địa chỉ đầu tiên hợp lệ: là địa chỉ liền sau địa chỉ mạng (subnet) - Địa chỉ cuối cùng hợp lệ: là địa chỉ liền trước địa chỉ broadcast => phải hiểu rõ và phân biệt khái niệm n và m là gì để áp dụng công thức cho đúng - Công thức: m + Số subnet được tạo ra:m2 (m: số bit mượn của phần Host ID) (Chú ý: đáng lẽ công thức này phải là 2 – 2 vì phải loại trừ đi 2 mạng đầu tiên – subnet zero và mạng cuối cùng – subnet broadcast, nhưng với các dòng Router hiện nay của Cisco đã hỗ trợ lệnh Router(config)# ip subnet-zero do đó ta vẫn có thể sử dụng 2 mạng đó mà không phải loại trừ bỏ đi) n + Số host / subnet: 2 – 2 (n: số bit còn lại của phần Host ID sau khi bị mượn m bit) + Subnet Mask mới = Subnet Mask cũ + m (là số bit vừa bị mượn) + Địa chỉ khả dụng là các địa chỉ IP có thể gán cho mỗi host, thiết bị (Lưu ý: có nhiều cách hoặc thủ thuật để tính địa chỉ mạng con, nhưng cách nào cũng phải dựa vào nền tảng gốc đó là sự thay đổi các bit mượn để sinh ra mạng con mới, do đó tốt nhất chúng ta nên tham khảo theo phương pháp VLSM) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Create by: [email protected] Hướng dẫn chia địa chỉ mạng con theo phương pháp tối ưu VLSM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÍ DỤ MẪU 1: Cho giải địa chỉ 172.35.0.0/16 , hãy Subnet để cấp cho các mạng con: A: 320 host B: 115 host C: 80 host D: 30 host E: 2 host F: 2 host G: 2 host theo phương pháp VLSM? Hướng dẫn giải mẫu: - Theo đầu bài cho địa chỉ ban đầu là X: 172.35.0.0/16 => đổi ra hệ nhị phân ta được: 10101100.00100011.00000000.00000000 11111111.11111111.00000000.00000000 (Phần gạch chân chính là phần bit host, việc chia từ địa chỉ trên thành nhiều Subnet chính là việc biến đổi – hay gọi là mượn các bit phần host_id chuyển thành các bit Net_id; Nhìn vào số bit 1 của địa chỉ Subnet Mask ta sẽ phân biệt được danh giới: các bit bên trên bit 1 chính là Net_id, các bit bên trên bit 0 là host_id) - B1: Theo VLSM thì ta sẽ phải chia X cho các mạng theo chiều giảm dần, tức là chia cho mạng có số host cao nhất rồi thấp nhất cuối cùng-> sắp xếp lại ta có: +A: 320 +B:115 +C:80 +D:30 +E:2 +F:2 +G:2 - B2: +Thực hiện chia X cho mạng A đầu tiên, áp dụng công thức: 2 - 2 ≥ 320 => n=9 (chính là số bit còn lại chưa bị mượn) => số bit đã mượn là m= 32 (là tổng số bit của 1 địa chỉ IP v4) – 16 (số bit thuộc phần Net_id của địa chỉ đã cho) – 9 ( số bit còn lại) = 7 => SM’ (Subnet Mask mới) = SM (Subnet Mask cũ) + m = 16 + 7 = 23 ( viết tắt là /23) & số Subnet (mạng con) được tạo ra là: 2 = 2 = 128 với SM’ thay đổi từ /16 thành /23 (các bit trong khoảng này của X đã chuyển sang Octet thứ 3) nên ta có ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Create by: [email protected] Hướng dẫn chia địa chỉ mạng con theo phương pháp tối ưu VLSM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Octet 3 | 101100.00100011.00000000.00000000 172. 16. 0. 0 (bit màu đen không in đậm & bị gạch chân chính là 7 bit vừa mượn, việc sinh ra các Subnet con chính là dựa vào việc thay đổi vị trí và giá trị từ 0 thành 1 của những bit này) Vậy các mạng con được sinh ra từ X là: | Octet 3 | Mạng X1: 10101100.00100011.00000000.00000000 -> 172.35.0.0/23 Mạng X2: 10101100.00100011.00000010.00000000 -> 172.35.2.0/23 Mạng X3: 10101100.00100011.00000100.00000000 -> 172.35.4.0/23 ………………… vân vân …………………. Mạng X127: 10101100.00100011.11111100.00000000 -> 172.35.252.0/23 Mạng X128: 10101100.00100011.11111110.00000000 -> 172.35.254.0/23 (chú ý, để ý ta thấy chỉ cần tính đến mạng thứ 3 trở đi là ta đã có thể tìm được bước nhảy giữa 2 mạng liền kề là 2: lấy octet tương ứng của mạng sau trừ octet mạng trước) => lấy mạng con đầu tiên X1: 172.35.0.0/23 cấp cho mạng A: 320 host + Tiếp theo, lấy mạng X2 (là địa chỉ mạng lớn nhất tiếp theo) chia cho mạng B:115 host. Tương tự trên, theo công thức: 2 - 2 ≥ 115 => n=7 => m = 32-23-7 = 2 => SM’ (Subnet Mask mới) = SM (Subnet Masm cũ)2+ m = 23 +2 = 25 ( viết tắt là /25) & số Subnet (mạng con) được tạo ra là: 2 = 2 = 4 với SM thay đổi từ /23 thành /25 (các bit trong khoảng này của X2 liên quan đến cả Octet 3 và Octet thứ 4) nên ta có các mạng con mới sinh ra từ X2: | Octet 3 | | Octet 4 | Mạng X21: 10101100.00100011.00000010.00000000 -> 172.35.2.0/25 Mạng X22: 10101100.00100011.00000010.10000000 -> 172.35.2.128/25 Mạng X23: 10101100.00100011.00000011.00000000 -> 172.35.3.0/25 Mạng X24: 10101100.00100011.00000011.10000000 -> 172.35.3.128/25 => lấy mạng X21: 172.35.2.0/25 cấp cho mạng B: 115 host + Tiếp theo, ta sử dụng mạng con X22: 172.35.2.128/25 để chia cho mạng C: 80 host Tương tự trên, theo công thức: 2 - 2 ≥ 80 => n=7 => m = 32-25-7 = 0 (Vừa đẹp, khi giá trị m=0 điều này chứng tỏ là mạng đang chia chỉ có thể cấp vừa đủ hoặc thừa một số IP cho mạng có số host đang yêu cầu, ở đây là 115 host- chú ý: khi sử dụng VLSM thì m sẽ không bao giờ nhận giá trị âm) => cấp luôn X22 cho mạng C: 80 host + Lúc này cần phải dùng đến giải địa chỉ X23 để chia cho mạng D: 30 host Tương tự trên, theo công thức: 2 - 2 ≥ 30 => n=5 => m = 32-25-5 = 2 => SM’ (Subnet Mask mới) = SM (Subnet Mask cũ) + m = 25 +2 = 27 ( viết tắt là /27) m 2 & số Subnet (mạng con) được tạo ra là: 2 = 2 = 4 với SM thay đổi từ /25 thành /27 (các bit trong khoảng này của X23 liên quan đến Octet thứ 4) nên ta có các mạng con mới sinh ra từ X23: | Octet 4 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Create by: [email protected] Hướng dẫn chia địa chỉ mạng con theo phương pháp tối ưu VLSM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mạng X231: 10101100.00100011.00000011.00000000 -> 172.35.3.0/27 Mạng X232: 10101100.00100011.00000011.00100000 -> 172.35.3.32/27 Mạng X233: 10101100.00100011.00000011.01000000 -> 172.35.3.64/27 Mạng X234: 10101100.00100011.00000011.01100000 -> 172.35.3.96/27 => lấy X231: 172.35.3.0/27 cấp cho mạng D: 30 host + Lấy X232 chia cho các mạng E: 2 host, F: 2 host, G: 2 host Tương tự trên, theo công thức: 2 - 2 ≥ 2 => n=2 => m = 32-27-2 = 3 => SM’ (Subnet Mask mới) = SM (Subnet Mask cũ) + m = 27 +3 = 30 ( viết tắt là /30) m 3 & số Subnet (mạng con) được tạo ra là: 2 = 2 = 8 với SM thay đổi từ /27 thành /30 (các bit trong khoảng này của X232 liên quan đến Octet thứ 4) nên ta có các mạng con mới sinh ra từ X232 là: | Octet 4 | Mạng X2321: 10101100.00100011.00000011.00100000 -> 172.35.3.32/30 Mạng X2322: 10101100.00100011.00000011.00100100 -> 172.35.3.36/30 Mạng X2323: 10101100.00100011.00000011.00101000 -> 172.35.3.40/30 ………………… vân vân …………………. Mạng X2327: 10101100.00100011.00000011.00111000 -> 172.35.3.56/30 Mạng X2328: 10101100.00100011.00000011.00111100 -> 172.35.3.60/30 => lấy mạng Mạng X2321: 172.35.3.32/30 cấp cho mạng E: 2 host => lấy mạng Mạng X2322: 172.35.3.36/30 cấp cho mạng F: 2 host => lấy mạng Mạng X2323: 172.35.3.40/30 cấp cho mạng G: 2 host KẾT LUẬN - Sau khi cấp các địa chỉ mạng con cho các mạng A, B, C, D, E, F, G sẽ còn dư các mạng chưa được sử dụng (để giành khi cần ta có thể sử dụng để cấp phát hoặc chia nhỏ tiếp). Phương pháp VLSM này sẽ giúp ta kiểm soát được phần địa chỉ dư thừa chưa được sử dụng. - Bảng sơ đồ tổng kết như sau: Tên Số Địa chỉ Pref Subnet Giải địa chỉ khả Địa chỉ mạ host mạng ix Mask dụng Broadcast ng yêu cầu A 320 172.35.0.0 /23 255.255.254 172.35.0.1 - 172.35.1.25 .0 172.35.1.254 5 B 115 172.35.2.0 /25 255.255.255 172.35.2.1 - 172.35.2.12 .128 172.35.2.126 7 C 80 172.35.2.12 /25 255.255.255 172.35.2.129 - 172.35.2.25 8 .128 172.35.2.254 5 D 30 172.35.3.0 /27 255.255.255 172.35.3.1 - 172.35.3.31 .224 172.35.3.30 E 2 172.35.3.32 /30 255.255.255 172.35.3.33 - 172.35.3.35 .252 172.35.3.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Create by: [email protected] Hướng dẫn chia địa chỉ mạng con theo phương pháp tối ưu VLSM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F
More Less

Related notes for ACCT B8009

Log In


OR

Don't have an account?

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit