Class Notes 1,200,000
US 510,000
UVA 2,000
CHEM 40
CHEM 1420 10