Study Guides (248,160)
Canada (121,353)
adms1000 (12)
all (11)

PZP.docx

4 Pages
137 Views
Unlock Document

Department
administration
Course
adms1000
Professor
All Professors
Semester
Winter

Description
ĆWICZENIA 02.10.2013 Kamil Więckowski 506A - ustawa z 29.01.2004 prawo zamówień publicznych - guziński, kieres, horubski - zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnych (2012 r.) - chmaj "zamówienia publiczne. Podręcznik" (2011 r.) - strzyczkowski "prawo gospodarcze publiczne" - powałowski "prawo gospodarcze publiczne" (2011 r.) Zaliczenie: kolokwium na przedostatnich zajęciach, opisowe, 3 pytania dot. materii wskazanej w harmonogramie (!) Referaty: tryby udzielania zamówień publicznych 1 dopuszczalna nieobecność Na następne: 1 rozdział z podręcznika - europejskie prawo zamówień publicznych ĆWICZENIA 16.10.2013 Podmiot zamawiający (podmiot publiczny), który wydatkuje środki publiczne zobligowany jest do postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznym. Oznacza to, że musi publicznie ogłosić ofertę... PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - prawny reżim odpłatnego nabywania dóbr, usług i robót budowlanych w drodze umów przez podmioty o szeroko rozumianym charakterze publicznym ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - pojęcie ustawowe; art. 2 pkt 13 ustawy PZP; są to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane FUNKCJE, CELE PRAWAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: • Realizacja zasady prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi (swoista zasada PGP) • Przeciwdziałanie takim patologiom jak korupcja, nepotyzm • Stworzenie warunków uczciwej rywalizacji, konkurencji między oferentami • Przeciwdziałanie monopolom • Ochrona interesu publicznego • Realizacja polityki społecznej (możliwość ograniczenia oferentów do tych, którzy np. zatrudniają osoby niepełnosprawne - postawy prospołeczne) • Zielone zamówienia publiczne - preferowanie ofert najmniej szkodliwych dla środowiska • Realizacja (urzeczywistnienie) założeń rynku wewnętrznego (obszar wewnętrzny UE, swoboda przepływu osób, usług, dóbr, kapitału, TFUE) ŹRÓDŁA PRAWAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 1. Źródła prawa krajowego - 1) Konstytucja RP - brak przepisów poświęconych wprost zamówieniom publicznym, ale należy odnosić do prawa zamówień publicznych przepisy o zasadach gospodarności, legalności, informacji publicznej itd.; 2) ustawy: • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - polska implementacja unijnych dyrektyw • Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. • W kwestiach nieuregulowanych stosuje się Kodeks Cywilny • Ustawa - Prawo budowlane - reguluje definicjię robót budowlanych • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3) rozporządzenia: np. Rozporządzenie określające jakich dokumentów może oczekiwać wykonawca od zamawiającego, 4) orzecznictwo - sądy okręgowe, Krajowa Izba Odwoławcza - prowadzi postępowania odwoławcze, Sąd Najwyższy 2. Źródła prawa unijnego - dzielimy je na prawo pierwotne i wtórne: • PIERWOTNE - traktaty o unii europejskiej i o funkcjonowaniu unii europejskiej; TFUE - brak przepisów wprost odwołujących się do zamówień publicznych, ale zasady w nim zawarte muszą być realizowane przez inne akty prawne, np. zasada niedyskryminacji, zakaz udzielania pomocy publicznej (która w sposób selektywny uprzywilejowuje konkretnego przedsiębiorcę - naruszenie warunków konkurencji), zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję (np. zmowa przetargowa), zakaz nadużywania pozycji dominującej; bezpośrednio skuteczny • WTÓRNE - DYREKTYWY - służą harmonizacji prawa, wskazują cele, ale nie pokazują sposobu ich realizacji, wskazują czas realizacji, do tego czasu nie można się na nie powoływać, potem obowiązują bezpośrednio: I) regulujące normy proceduralne służące wyłonieniu wykonawcy: 2004/18 "dyrektywa klasyczna" - koordynuje procedurę udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi; 2004/17 "dyrektywa sektorowa" - także koordynuje procedury zamówień, ale dotyczy tych podmiotów, które działają w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu, usług pocztowyI/II) 2009/81 koordynuje zasady udzielania zamówień publicznych w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akt kompleksowy, reguluje i procedurę wyłonienia i tryb odwoławczy), II) dyrektywy odwoławcze - 89/665 (klasyczna) 92/13 (sektorowa); ROZPORZĄDZENIA - obowiązują bezpośrednio, nie transponuje się ich do porządku krajowego; regulują głównie kwestie techniczne, szczegółowe; CPV 2195/2002 - wspólny słownik zamówień - kody do szczegółowych przedmiotowo zamówień; rozporządzenia zmieniające kwoty progowe - dyrektywy mają zastosowanie tylko dla zamówień, które osiągają pewną kwotę • ORZECZNICTWO TSUE - pomocne w stosowaniu dyrektyw, ogólnych zasad traktatowych ĆWICZENIA 13.11.2013 Zamówienie publiczne - umowa cywilnoprawna, bo uzp odsyła do KC; odpłatna (do umów bez odpłatności nie stosuje się PZP) - warunek konieczny, wzajemna - przysporzenie korzyści majątkowych ma charakter dwustronny; przedmiotem usługi, dostawa, roboty budowlane; zakres podmiotowy - zamawiający i wykonawca Ustawa na roboty budowlane i usługi - wykonawcy przysługuje prawo do eksploatacji obiektu lub usługi, nie dostaje wynagrodzenia od zamawiającego tylko
More Less

Related notes for adms1000

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit