Study Guides (238,400)
Canada (115,130)
adms1000 (12)
all (11)

NOIZ - ZESTAWY EGZAMINACYJNE (1-85) opracowany.docx

79 Pages
118 Views
Unlock Document

School
Brandon University
Department
administration
Course
adms1000
Professor
all
Semester
Winter

Description
− Rozwój technologii tworzy nowe źródła przewagi konkurencyjnej − Otoczenie technologiczne stanowi źródło szans i zagrożeń dla takich organizacji, których funkcjonowanie z pozoru nie ma związku z funkcjonowaniem z pozoru nie ma związku z technologią − Rozwój technologii prowadzony jest zawsze na konkretnym terytorium, powodując głębokie zmiany strukturalne w gospodarce terytorialnej • Otoczenie kulturowe. Kultura współkształtuje procesy gospodarcze , modyfikując funkcjonowanie podstawowych mechanizmów rynkowych i wpływając na ostateczny kształt instytucjonalny gospodarki. Kultura ma istotny udział w kształtowaniu takich zjawisk jak wzrost i rozwój gospodarczy, bogactwo i dobrobyt, struktura gospodarki, strategie i struktury zarządzania. • Otoczenie polityczno-prawne. Polityka i gospodarka rynkowa stanowią odrębne, ale wzajemnie oddziaływujące na siebie systemy społeczne. Zależność wynika z tego, że działalność gospodarcza stymuluje powstawanie różnych grup interesu. Celem grup interesu jest wywieranie nacisku na polityczne procesy decyzyjne, by uzyskać korzystne rozstrzygnięcia dla swoich członków. Nieuchronne są konflikty między grupami interesu. Nie jest możliwe wyeliminowanie ingerencji politycznej w działalność gospodarczą. • Otoczenie demograficzne. Demografia posiada wpływ na to co będzie kupowane, przez kogo. O ogólnym stanie otoczenia demograficznego świadczą wielkość populacji, struktura ludności, rozkład wg grup wiekowych, struktura płci, liczba gospodarstw domowych. W skład otoczenia bliższego wchodzą podmioty, z którymi organizacja posiada powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne. Cechą otoczenia bliższego jest to, że między jego elementami a organizacją zachodzi sprzężenie zwrotne; podmioty otoczenia bliższego oddziałują na organizację, ale też organizacja ma możliwości aktywnego reagowania na te impulsy, jak i kształtowania charakteru relacji tymi podmiotami. Otoczenie bliższe tworzą: • Konkurenci. Grupa podmiotów gospodarczych oferujących podobne wyroby lub usługi z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań klientów. Konkurenci bezpośredni to podmioty gospodarcze funkcjonujący w danym sektorze, a konkurenci pośredni oferują substytuty. Dwa rodzaje konkurencji: kosztowa- polega na oferowaniu produktów, usług po niższych kosztach w porównaniu z konkurentami, konkurencja przez różnicowanie polega na dążeniu do pozytywnego dla klienta odróżnienia produktów od oferty konkurentów. Uzyskanie przewagi kosztów lub zróżnicowania staje się podstawa sukcesu rynkowego jedynie gdy przewaga jest względnie stała. Istnieją trzy źródła osiągnięcia stałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, są to: − przewaga rozmiarów, − dostępu do zasobów i klienta, − ograniczenie pola manewru dla konkurentów. Przewaga rozmiarów opiera się na korzyściach skali (spadek kosztów produkcji wynikający ze wzrostu wielkości produkcji) i efektach doświadczenia (spadek całkowitych kosztów jednostkowych w miarę wzrostu skumulowanej wartości jego produkcji) które redukują koszty oraz gwarantują większą niezawodność działania. Często występuje także efekt synergii (kooperacja elementów, która jest korzystniejsza od sumy efektów funkcjonowania każdego elementu z osobna) wynikający z korzyści zasięgu i zakresu działania organizacji. Dla osiągnięcia przewagi rozmiarów konieczne są wysokie nakłady inwestycyjne Lepsza sytuacja od konkurentów w zakresie dostępu do zasobów i klienta wynika z dostępu do rzadkich umiejętności i know-how, jeżeli są one chronione przed konkurentami. Lepszy dostęp do źródeł zaopatrzenia może wynikać z pionowej integracji wstecznej (włączenia do działalności organizacji procesów, funkcji, które dotychczas były realizowane przez dostawców), posiadania trwałej relacji z dostawcami,
More Less

Related notes for adms1000

Log In


OR

Don't have an account?

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit