Study Guides (248,566)
Canada (121,626)
adms1000 (12)
all (11)

Zadania do zajęć nr 4 i nr 5 z.docx

1 Page
144 Views
Unlock Document

Department
administration
Course
adms1000
Professor
All Professors
Semester
Winter

Description
Zadania do zajęć nr 4 i nr 5  z  OPBiTK Zadanie 1.   Pani Anna Nowakowska zamierza wyjechać na miesięczną praktykę do Francji w czasie trwania roku akademickiego  2011/2012. Proszę napisać podanie do Dziekana uczelni X ( której studentką jest Pani Anna)  w  przedmiotowej sprawie.  Zadanie nr 2 W czasie trwania wakacji zamierza Pan/Pani podjąć praktyki w Urzędzie Gminy X. Proszę o sporządzenie podania w  przedmiotowej sprawie Zadanie nr 3 N ostatni
More Less

Related notes for adms1000

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit