Study Guides (248,144)
Canada (121,340)
adms1000 (12)
all (11)

ioz_UEP.doc

2 Pages
68 Views
Unlock Document

Department
administration
Course
adms1000
Professor
All Professors
Semester
Winter

Description
Zasady  i tryb  przyznawania INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI ZAJĘĆ na  Wydziale  Gospodarki  Międzynarodowej 1. Student   ubiegający   się   o   Indywidualną   Organizację   Zajęć   w   danym   semestrze   składa   do   Dziekana   odpowiednie   podanie   (plik   na   stronie   internetowej  Wydziału). 2. Student  musi  mieć  zaliczony  poprzedni  semestr  studiów,  przy  czym  nie   jest  możliwe  uzyskanie  Indywidualnej  Organizacji Zajęć  na  I roku  studiów. 3. Przyczyną  ubiegania  się  o Indywidualną  Organizację  Zajęć  mogą  być: a/ trudna  sytuacja  rodzinna  (np.:  opieka  nad  dzieckiem,  chorą  osobą,   pomoc  w gospodarstwie), b/ praktyka  studencka,  staż  itp., c/ podjęcie  pracy  zawodowej, d/ drugie  studia. 4. Podanie   o   przyznanie   Indywidualnej   Organizacji   Zajęć   należy   złożyć   w  terminie  14  dni  od  rozpoczęcia  semestru  (nie  dotyczy  sytuacji  opisanej  w  pkt.  3 jako a/). 5. W przypadkach  oznaczonych  w pkt.  3 jako  b/, c/ i d/ Dziekan  wydaje  zgodę   na  Indywidualną  Organizację  Zajęć  na  podstawie  średniej  ocen  liczonej  od   początku  studiów.  Średnia  ta  musi  wynosić  przynajmniej  4,0.  W przypadku,   kiedy   średnia   ocen   ze   studiów   zawiera   się   w   przedziale   <3,8   ;   4,0),   Dziekan  może  wziąć  pod  uwagę  średnią  z ostatniego  semestru,  jeśli  nie   jest  ona  mniejsza  niż 4,2. 6. W   przypadku   zgody   Dziekana   student   otrzymuje   w   Dziekanacie   kartę   Indywidualnej   Organizacji   Zajęć,   na   której   wszyscy   prowadzący   zajęcia   (wykłady,  ćwiczenia,  laboratoria  i seminaria)  w danym  semestrze  studiów   wyrażają  swoim  podpisem  zgodę  na  taki  tryb  realizacji  zajęć,  ewentualnie   dodatkowo   określają   na   karcie   szczegółowe   zasady   zaliczania   poszczególnych  zajęć.  UWAGA!           Brak   podpisu   prowadzącego   zajęcia   oznacza,   że   student    zobligowany  jest  do  pełnego  uczestnictwa  w tych  zajęciach  na  zasadach   ogólnych,   mimo   możliwości   realizacji   pozostałych   zajęć   w   trybie   indywidualnej  organizacji. 7. Wypełnioną  kartę  należy  przedłożyć  do akceptacji  Dziekana.  W przypadku   braku  części  podpisów  Dziekan  może  podjąć  decyzję  o nieprzyznaniu   Indywidualnej  Organizacji Zajęć. Poznań, dnia ............................................... ( Uwaga: ostatecznytermin to 2 tygodnie po zakończeniu poprzedn
More Less

Related notes for adms1000

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit