Study Guides (238,078)
Canada (114,909)
adms1000 (12)
all (11)

PA2.doc

77 Pages
213 Views
Unlock Document

School
Brandon University
Department
administration
Course
adms1000
Professor
all
Semester
Winter

Description
• znaczne zróżnicowanie postaci • zmienność i dowolność nazw pod jakimi występują w praktyce • brak generalnego obowiązku publikowania aktów Cechy te odróżniają wewnętrzne prawo administracyjne od powszechnie obowiązującego (zewnętrznego), a zarazem utrudniają określenie charakteru prawnego i klasyfikacje aktów wewnętrznych. Systematyka aktów wewnętrznych Obok często wymienianych i mocno osadzonych w praktyce aktów typu: zarządzenia, instrukcje, wytyczne, polecenia służbowe, statuty, regulaminy pojawiają się działania nieporównywalnie trudniejsze do identyfikacji: telegramy, zawiadomienia, karty dokumentacyjne, arkusze kontroli, mikrofilmy, zapisy dźwięku, dyskietki, plany, schematy, diagramy, komunikaty, repetytoria, poradniki, konspekty i raporty. Wszystkie mogą zawierać dyrektywy działania których znaczenie wiążące ujawni się dopiero w konkretnej sytuacji. Są to instrumenty którymi administracja jest zdolna modyfikować nagle i tajemniczo istniejący stan prawny. Trudności charakterystyki formalnej i merytorycznej widoczne są w próbach ukazania różnic miedzy instrukcją, okólnikiem, wytycznymi. „Instrukcja” oznacza zarazem formę aktu oraz charakteryzuje jego treść, podobnie termin „wytyczne”; tylko „okólnik” jest określeniem formy aktu, ale znów może on zawierać tak instrukcje, jak i wytyczne (w sensie rodzaju dyspozycji). Podsumowując akty prawa wewnętrznego maja złożoną naturę z punktu widzenia ich treści. Mogą być: • ogólne i indywidualne, • abstrakcyjne i konkretne • dyrektywne i indykatywne Obowiązują na podstawie kompetencji kierowniczej, w przypadku indywidualnych są przestrzegane, bo zawierają wyjaśnienia, porady i zalecenia pochodzące od organu nadrzędnego i niosącego ryzyko odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z udzielonymi wskazaniami. System aktów wewnętrznych jest otwarty (93 art. Konstytucji), mogą one obowiązywać tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu akt, ich podstawą prawną mogą być tylko ustawy, podlegają one kontroli co do zgodności z pr. powszechnie obowiązującym . Nie mogą być podstawa decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. 5. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Zasady ogólne prawa administracyjnego stanowią uogólnienie teoretyczne, stąd też różnorodność ich ujęcia. J. Zimmermann wyróżnia następujące zasady (wywodzące się z demokratycznego państwa prawa): • zasada praworządności i legalności (art. 7 Konstytucji RP oraz k.p.a. „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”) • zasada równości wobec prawa (art.32 Konstytucji RP Wszyscy są wobec prawa równi) • zasada lex retro non agit (pochodna demokratycznego państwa prawnego, zapisana w projekcie ustawy – przepisy ogólne prawa administracyjnego) • zasada ochrony praw dobrze (słusznie) nabytych (pochodna innych zasad, k.p.a. zasada trwałości decyzji administracyjnych, zapisana w projekcie ustawy o przepisach ogólnych) • zasada prawa do sądu (art. 45 Konstytucji „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”) • zasada pomocniczości, subsydiarności (wynika z preambuły do konstytucji oraz Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego „Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli”) • zasada proporcjonalności (o charakterze postulatywnym, niewyrażona wprost w przepisach prawa, dotyczy tego by organy administracji publicznej ingerowały w prawa obywateli w sposób rozsądny i racjonalny i nie nadużywały swoich kompetencji ze szkodą dla obywateli, zachowanie proporcji między celami działania administracji publicznej a używanymi środkami, proporcje ochrony interesów publicznych i jednostkowych. • zasada zrównoważonego rozwoju (art.5 Konstytucji ) Poza wymienionymi wyżej wyodrębnia się inne zasady takie jak: • decentralizacji • sprawności działania • zasady ogólne k.p.a. 6. Europeizacja polskiego prawa administracyjnego; międzynarodowe prawo administracyjne. W warunkach UE polska administracja publiczna podobnie jak przed akcesją działa zgodnie z założeniami ustawodawcy na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). Zasadniczą zmianę stanowi okoliczność, iż prawo powszechnie obowiązujące nie stanowi już kategorii jednolitej. Prawo administracyjne od 1.05.2004 stanowi połączenie systemu UE (pr. wspólnotowego) i podsystemu prawa polskiego. Prawo wspólnotowe ma przewagę nad prawem krajowym. Jej źródłem jest m.in. zasada solidarności (lojalnej współpracy- art. 10 Traktatu ustanawiającego UE). Wyrazem tej przewagi są wykreowane przez ETS zasady: • bezpośredniości skutku prawa wspólnotowego Polega na tym, że prawo UE przyznaje zwłaszcza podmiotom prawnym , w tym samym osobom fizycznym, określone prawa (uprawnienia) podmiotowe w różnych dziedzinach życia, które winny być chronione przez sądy państw członkowskich, zwłaszcza jeśli jednostka powołuje się na normy wspólnotowe kreujące takie prawa. • pierwszeństwa (prymatu, supremacji, nadrzędności) pr. wspólnotowego Wyraża się w tym, że krajowa norma prawna- niezgodna z bezpośrednio obowiązującą normą pr. wspólnotowego- winna bezwarunkowo ustąpić miejsca w toku wykonywania prawa normie wspólnotowej. • efektywności prawa wspólnotowego Zmierza do tego aby pr. krajowe (zwłaszcza proceduralne) „nadmiernie nie utraciło” lub „praktycznie nie uniemożliwiło” pełnej i skutecznej realizacji treści wypływających z pr. wspólnotowego. Oddziaływanie prawa wspólnotowego i dorobku prawa UE na polskie prawo administracyjne zachodzi na wielu płaszczyznach. Nie narzuca państwom członkowskim modelu władzy wykonawczej, lecz w określonych dziedzinach stawia pewne wymagania: • zadania (kompetencje) administracyjne muszą być realizowane przez krajowe organy administracji publicznej o określonej pozycji prawnej
More Less

Related notes for adms1000

Log In


OR

Don't have an account?

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit