Study Guides (248,237)
Canada (121,422)
Biology (1,099)
BIOL 462 (4)
Midterm

midterm lecture 5 note

7 Pages
138 Views
Unlock Document

Department
Biology
Course
BIOL 462
Professor
Barry Warner
Semester
Fall

Description
Λεχτυρε 6: Δελινεατιον− ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) • Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεμιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιμαλ ανδ μιχρο− οργανισμσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε • Χονταιν βοτη μινεραλ ανδ οργανιχ ματτερ • Ωατερ φιλλεδ, ανδ αιρ φιλλεδ πορε σπαχεσ Ωετλανδσ ορ νοτ ωελανδσ? • Αχχυραχψ οφτεν δεπενδσ ον θυαλιτψ οφ ινφορματιον/αβιλιτψ οφ περσον το ιντερπρετ • Μυστ δεφινε σχοπε/οβϕεχτιϖεσ χλεαρλψ • Χηεχκ αλλ δατα σουρχεσ: χομπαρε/χορροβορατε • Σιτε ηιστορψ: γετ αρχηιϖαλ ινφο: ολδ/νεω • Κνοω ρεγυλατορψ ρεθυιρεμεντσ φορ δοχυμεντατιον Ιδεντιφιχατιον Ρεσουρχεσ: • Μαπσ o Τοπογραπηιχ μαπσ, Οντ. Βασε Μαπ(ΟΒΜ), Σοιλσ, Γεολογψ, Αρχηιϖαλ/ηιστοριχ μαπσ • Δεσχριπτιϖε Δατα o ΓΙΣ δατα βασε, ϖεχτορ δατα, ΔΕΜ (διγιταλ ελεϖατιον μοδελσ), ΟΒΜ, Χονσερϖατιον Αυτηοριτιεσ, Ιμαγεσ, πηοτογραπησ • Αεριαλ πηοτογραπησ o Προϖινχιαλ, νατιοναλ λιβραριεσ Ινδιχατορσ: 3 τψπεσ Α) Ηψδρολογιχαλ Φιελδ Ινδιχατορσ Β) Ηψδριχ Σοιλ Φιελδ Ινδιχατορσ Χ) Ηψδροπηψτιχ ςεγετατιον Ινδιχατορσ Α) ΗΨΔΡΟΛΟΓΙΧΑΛ ΦΙΕΛΔ ΙΝΔΙΧΑΤΟΡΣ: Β) Φιελδ Ινδιχατορσ οφ Ηψδριχ Σοιλ ΛΕΤ ΥΣ ΙΝΦΕΡ: ◊Ρεφερ το σοιλ μαπσ ιφ αϖαιλαβλε, Δο νοτ υσε • Διρεχτ Οβσερϖατιον οφ βουνδαριεσ ινυνδατιον ◊ΒΕΣΤ ◊Ιφ μορε πρεχισε λιμιτσ μυστ βε δεφινεδ, • Διρεχτ οβσερϖατιον σοιλ ηψδρολογιχαλ μονιτορινγ ωιλλ βε ρεθυιρεσ ( Γαυγεσ, ινυνδατιον ωατερ ωελλσ) • Ωετλανδ δραιναγε παττερνσ: ◊Υσυαλλψ το ρεσολϖε θυεστιονσ/δισπυτεσ χηαννελσ: εροδεδ αρεασ, ◊Χαν συππλεμεντ ϖεγετατιον ινδιχατορσ λιττερ αβσενχε/πρεσενχε • Πλαντ Χ)ςεγετατιον Ινδιχατορσ μορπηολογιεσ/μαχρο− ◊Τρεεσ, σηρυβσ, ηερβσ, μοσσεσ: ινδιχατορσ πηψτεσ: ◊ινδιχατορσ δεπενδ ον σωαμπ, βογ, φεν, μαρση, ανδ o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, οπεν ωατερ πνευματοπηορεσ ◊Ωετνεσσ ινδεξ: οβλιγατε ωετλανδ, φαχιλιτατιϖε, • Ωατερ μαρκσ/σταινινγ ον οβλιγατε υπλανδ. Υσυαλλψ α γενεραλ ινδεξ (νοτ συρφαχε, τρυνκσ 100% ρελιαβλε) ◊ΟΩΕΣ ΜΑΝΥΑΛ: ηασ λιστσ φορ Σ. ΟΝΤ ονλψ. Β) Φιελδ Ινδιχατορσ οφ Σοιλ: Α) Οργανιχ Σοιλ: μορε τηαν 50% οφ υππερ 50 χμ ορ σο ισ οργανιχ Β) Σατυρατεδ Σοιλ: συρφαχε 40χμ ισ σατυρατεδ φορ ατ λεαστ 30 δαψσ/ψεαρ Χ) Συλφιδιχ Ματεριαλ (Η2Σ): ροττεν εγγ σμελλ Δ) Ρεδυχινγ Σοιλ Ρεγιμε Ε) Αλπηα−αλπηα διπψριδιλ: ινδιχατορ οφ φερρουσ ιρον (ρεδυχεδ ιρον) Φ) Γλεψεδ χονδιτιονσ: λιγητ γρεψ χολουρ ινδιχατεδ ποορ δραιναγε/σατυρατεδ χονδιτιονσ , λοω χηρομα/μοττλεδ σοιλσ Γ) Ιρον ανδ μανγανεσε οξιδε χονχεντρατιονσ: βλαχκ/βροων=μοττλινγ Ποδζολιζατιον− Ιρον Παν Φορματιον:  Ποδζολ σοιλσ φορμ ιν χοολ/ωετ χλιματεσ  Ιρον, οργανιχ αχιδσ, ανδ οτηερ σολυαβλεσ λεαχη φρομ Α ηοριζον ιντο λοωερ Β ηοριζον o Αχχυμυλατε το φορμ α ηαρδπαν ορ πλαχιχ ηοριζον o Ηαρδπαν ωιλλ ιμπεδε δραιναγε ανδ λεαδσ το ωετλανδ φορματιον: φιρστ μινεραλ ωετλανδ, τηεν πεατ λανδ Μινεραλ Σοιλ Προπερτιεσ Πεατλανδ Σοιλ /Οργανιχ Σοιλ Colour=mostly iron oxides/organic matter for mineralΡεφερσ το ωετλανδσ ωιτη: soils >40χμ οργανιχ ματεριαλ, Mineral Content: clay/slit/sand; affects water storage capacity βελοω ισ μινεραλ σοιλ Bulk Density= mass/vol; inverse to: porosity =vol. of pores/vol. a)Coarse soil: high infiltration, percolation. aeration b)Fine soil: slow infiltration, percolation, poor aeration Acidity: solubility of nutrients for plants <5.8 PH for: Ca, Mg, P, N >7.5 for Fe,Cu, Zn, Mg ςεγετατιον Ινδιχατορσ:  Ωετλανδσ ανδ Ωετλανδ Βουνδαριεσ: o Ωετλανδ ιφ: Μορε τηαν 50% οφ τηε πλαντ χομμυνιτψ χονσιστσ οφ ωετλανδ πλαντ σπεχιεσ Οβλιγατε Ωετλανδ Σπεχιεσ Φαχυλτατιϖε Ωετλανδ Σπεχιεσ ◊τηοσε ονλψ ορ αλμοστ εντιρελψ ιν ◊τηοσε ιν βοτη ωετλανδσ/υπλανδσ ωετλανδσ Εξ) Ωηιτε χεδαρ, ρεδ μαπλε, βαλσαμ ποπλαρ Εξ) Πονδωεεδσ, ωατερ−λιλιεσ, χατταιλσ, σιλϖερ Μαπλε Νοτε: ουτερ ωετλανδ βουνδαρψ ισ δραων ωηερε 50% οφ πλαντ χομμυνιτψ χονσιστσ οφ υπλανδ πλαντ σπεχιεσ.  50% ϖεγετατιον ρυλε: o μυστ κνοω ηοω το ιδεντιφψ πλαντσ o υσε ρελατιϖε χοϖερ; ωετλανδ σπεχιεσ χοϖερ μυστ βε οϖερ 50% οφ τηε τοταλ πλαντ χοϖερ o ιν τηε χασε οφ μυλτιλαψερ ωετλανδσ συχη ασ σωαμπσ, φοχυσ ον τηε τρεε λαψερ ιν σωαμπσ ορ ταλλ σηρυβσ ιν ταλλ σηρυβ(τηιχκετ) σωαμπσ o υνδερστορψ χαν βε υσεφυλ, εσπεχιαλλψ ωηεν τηε τρεε λαψερ χονσιστσ οφ σπεχιεσ τηατ χαν οχχυρ ιν βοτη ωετλανδσ/υπλανδσ; ΤΗΥΣ ΥΣΕ ΥΝΔΕΡΣΤΟΡΨ ΣΠΕΧΙΕΣ ΤΟΟ ΣΟΜΕ ΣΧΕΝΑΡΙΟΣ: Α) Ωετλανδ(μαρση) ϖσ. φιελδ υπλανδ ◊χομμον σιτυατιον ιν Σ. ΟΝΤ Ρεεδ Χαναρψ Γρασσ− προβλεμ χασε− ◊χαν βε σηαρπ, οβϖιουσ βουνδαρψ: Μαρσηεσ οφτεν αγριχυλτυραλ φιελδσ ιμμεδιατελψ ◊μοστ μαρση γρασσεσ/σεδγεσ τψπιχαλλψ ατ ωετλανδ εδγε ονλψ οχχυρ ιν ωετλανδσ, ΕΞΧΕΠΤ φορ ◊Οτηερσ, τρανσιτιον βετωεεν Ρεεδ Χαναρψ Γρασσ ωετλανδ/υπλανδ φιελδ χαν βε λεσσ ◊ιτ χαν δομινατε σουτηερν ωετλανδ διστινχτ; νεεδ το υσε τηε 50% ρυλε το μαρσηεσ ανδ χαν σπρεαδ ιντο αδϕαχεντ δετερμινε τηε ουτερ ωετλανδ βουνδαρψ; υπλανδσ χηεχκ ωιτη σοιλ ανδ ηψδρο ινδιχατορσ ◊Ρεεδ χαναρψ γρασσ: νατιϖε/νον− νατιϖε ραχεσ/γενοτψπεσ: ιντροδυχεδ ασ Χομμον Φιελδ Πλαντσ: φοραγε/υσε φορ σοιλ σταβιλιζατιον Γρασσεσ: Τιμοτηψ, Σμοοτη Βρομε, ◊το δετερμινε υπλανδ ϖσ. ωετλανδ Ορχηαρδ Γρασσ , Θυαχκ Γρασσ, Φεσχυε δομινατεδ βψ Ρεεδ Χαναρψ Γρασσ λοοκ ατ Γρασσ, Χαναδα Βλυε Γρασσ, Κεντυχκψ ιτσ ασσοχιατεσ Βλυε Γρασσ, Ποϖερτψ Οατ Γρασσ Α)Ιτ ισ α ωετλανδ : Ιφ ιτ ισ ασσοχιατεδ Οτηερ ηερβσ: Βλαχκ−εψεδ συσαν, ωιτη Σποττεδ ϑεωελωεεδ, Πανιχλεδ Αστερ, Θυεεν Αννε’σ Λαχε, Ηαωκωεεδσ, Ρεδ Πυρπλε−στεμμεδ Αστερ χλοϖερ, Γραψ Γολδενροδ, Ωηιτε σωεετ Β)ιτ ισ α υπλανδ: ιφ ιτ ισ ασσοχιατεδ χλοϖερ, Βραχκεν φερν, Χομμον ωιτη Χομμον Μιλκωεεδ, Γραψ Γολδενροδ, μιλκωεεδ, Οξ− εψε δαισψ ανδ Οξ−εψε Δαισψ. Β) Σωαμπσ ςσ. Υπλανδ: ◊Χομμον τρανσιτιον βετωεεν σωαμπ−υπλανδ φορεστσ ◊Τρανσιτιον ισ οβϖιουσ ον αβρυπτ στεεπερ σλοπεσ ανδ λεσσ οβϖιουσ ωηερε τρανσιτιονσ ισ γραδυαλ ον σηαλλοω σλοπεσ ◊Σωαμπσ
More Less

Related notes for BIOL 462

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit