Study Guides (400,000)
CA (150,000)
UTSG (10,000)
PHL (300)
Final

Example of Chinese Pictograms and Ideograms


Department
Philosophy
Course Code
PHL237H1
Professor
Vincent T Shen
Study Guide
Final

Page:
of 2
Examples of Chinese Pictograms and Ideograms
I. Pictograms:
Oracle
Bone
Script
Seal
Script
Clerica
l
Script
Semi-
Cursive
Script
Cursiv
e
Script
Regular
Script
(Traditio
nal)
Regular
Script
(Simplif
ied)
Piny
in
Meani
ng
rì Sun
y Moon
sh ā n Mounta
in
shu ǐ Water
y ǚ Rain
mù Wood
Rice
Plant
rén Man
n ǚ Woman
m ǔ Mother
mù Eye
niú Cow
yáng Goat
m ǎ Horse
ni ǎ o Bird
gu ī Tortois
e
lóng
Chines
e
Dragon
fèng
Chines
e
Phoeni
x
II. Ideograms:
Chara
cter 一二三上下本末
Pinyin èr sān shàng xià běn
Gloss one two three up below root apex