2010z11937-de-groei-en-bestrijding-van-cybercrime-21603.pdf

2 Pages
112 Views
Unlock Document

Department
ADED - Adult Education
Course
ADED 7200
Professor
Linda Cooper
Semester
Summer

Description
2010Z11937 Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Justitie en van Economische Zaken over de groei en bestrijding van cybercrime. (Ingezonden 27 augustus 2010) 1 Kent u het bericht over de exponentiële groei van cybercrime in Nederland? 1) 2 Om hoeveel gevallen van cybercrime gaat het jaarlijks? Wordt dit gemeten aan de hand van aangiftes? Zo ja, hoe groot schat u het werkelijke probleem, aangezien niet van alle zaken aangifte gedaan zal worden? 3 Hoeveel procent van de aangiftes wordt ook daadwerkelijk opgelost en leidt tot vervolging van de dader(s)? Bent u tevreden over dit resultaat? Zo nee, wat gaat u eraan doen om het oplossingspercentage te verhogen? 4 Wat is uw reactie op de bevindingen in het rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)?2) Bent u bereid dit rapport, voorzien van uw reactie, aan te bieden aan de Kamer? 5 Waar zitten volgens u de knelpunten voor een effectief optreden van de politie? Hoe gaat u deze knelpunten aanpakken? 6 Welke mazen zitten er in de wet die effectieve aanpak van cybercrime in de weg staan? Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze problemen op korte termijn opgelost worden? 7 Wat is uw reactie op het feit dat vooral Nederland een belangrijke bron is van cyberaanvallen? Wat betekent dit voor de benodigde opsporingscapaciteit? Is deze capaciteit volgens u voldoende op peil? Zo nee, wat gaat u hieraan doen? 8 Wat is uw reactie op de uitspraken van een oud-politierechercheur en informatiebeveiligingsspecialist dat cybercrime vrijwel onvervolgbaar is, en dat het kennisniveau bij de politie wat betreft cybercrime laag is? 3) 9 Bent u bere
More Less

Related notes for ADED 7200

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit