Textbook Notes (368,774)
Canada (162,158)
Latin (2)
LAT102H1 (1)
A Keith (1)
Chapter

LATIN notes.docx

9 Pages
111 Views
Unlock Document

Department
Latin
Course
LAT102H1
Professor
A Keith
Semester
Winter

Description
LAT101 First Declension Nouns Second Declension Nouns Third Declension Nouns feminine except for PAIN masculine or neuter agricola, agricolae, MASC. ager, agri, m ars, artis, f caput, capitis, n fama, famae amicus, amici, m mens, mentis, f civitas, civitatis, f femina, feminae animus, animi, m mors, mortis, f consul, consulis, m fortuna, fortunae bellum, belli, n urbs, urbis, f corpus, corporis, n nauta, nautae, MASC. consilium, consilii, n mons, montis, m dux, ducis, m rosa, rosae dominus, domini, m pars, partis, f frater, fratis, m littera, litterae donum, doni, n gens, gentis, f homo, hominis, m natura, naturae locus, loci, m (sometimes n in pl.) arx, arcis, f mater, matris, f puella, puellae puer, pueri, m numen, numinis, n fabula, fabulae regnum, regni, n pater, patris, m turba, turbae vir, viri, m rex, regis, m casa, casae arma, armorum, n (pl.) uxor, uxoris, f via, viae caelum, caeli, n veritas, veritatis, f cura, curae deus, dei, m virtus, virtutis, f nom. pl. = di; dat. & abl. pl. = dis sapientia, sapientiae imperium, imperii, n vox, vocis, f silva, silvae liber, libri, m lex, legis, f terra, terrae nemo, m libertas, libertatis, f acc. sg. = neminem cena, cenae nihil, n lux, lucis, f nil = contracted form filia, filiae templum, templi, n nomen, nominis, n Italia, Italiae ventus, venti, m opus, operis, n pecunia, pecuniae oculus, oculi, m pax, pacis, f regina, reginae pontus, ponti, m ratio, rationis, f vita, vitae saxum, saxi, n carmen, carminis, n ira, irae exemplum, exempli, n ius, iuris, n luna, lunae filius, filii, m (voc. fili) coniunx, coniugis, m or f patria, patriae populus, populi, m flumen, fluminis, n poeta, poetae, MASC. periculum, periculi, n laus, laudis, f causa, causae verbum, verbi, n miles, militis, m gratia, gratiae factum, facti, n timor, timoris, m lacrima, lacrimae annus, anni, m aetas, aetatis, f Gallia, Galliae legatus, legati, m dolor, doloris, m hora, horae aurum, auri, n pes, pedis, m copia, copiae humus, humi, FEM. tempus, temporis, n mora, morae castra, castrorum, n (pl.) finis, finis, m castra ponere provincia, provinciae ferrum, ferri, n iter, itineris, n unda, undae iudicium, iudicii, n senex, senis, m epistula, epistulae proelium, proelii, n arbor, arboris, f Graecia, Graciae gaudium, gaudi or gaudii, n genus, generis, n memoria, memoriae auxilium, auxilii, n honor, honoris, m Roma, Romae equus, equi, m hostis, hostis, m Troia, Troiae fatum, fati, n mare, maris, n ora, orae signum, signi, n nox, noctis, f somnus, somni, m scelus, sceleris, n civis, civis, m or f ignis, ignis, m labor, laboris, m litus, litoris, n lumen, luminis, n pectus, pectoris, n rus, ruris, n multitudo, multitudinis, f clamor, clamoris, m vulnus, vulneris, n auris, auris, f Caesar, Caesaris, m navis, navis, f nubes, nubis, f soror, sororis, f auctoritas, auctoritatis, f caedes, caedis, f vis, vis, f vires, virium Fourth Declension Nouns Fifth Declension Nouns casus, casus, m cornu, cornus, n dies, diei, m or f domus, domus, f genu, genus, n facies, faciei, f fluctus, fluctus, m fides, fidei, f impetus, impetus, m res, rei, f res publica, rei publicae, f manus, manus, f spes, spei, f metus, metus, m acies, aciei, f passus, passus, m mille passus; milia passuum (pl.) senatus, senatus, m vultus, vultus, m exercitus, exercitus, m \ adventus, adventus, m aestus, aestus, m Fas, n : indeclinable First Conjugation Verbs Second Conjugation Verbs Third Conjugation Verbs Fourth Conjugation Verbs amo, amare, amavi, amatus debeo, debēre, debui, debitus ago, agere, egi, actus audio, audire, audivi, auditus quid agis? iuvo, iuvare, iuvi, iutus doceo, docēre, docui, doctus capio, capere, cepi, captus dormio, dormire, dormivi laboro, laborare, laboravi, laboratus habeo, habēre, habui, habitus dico, dicere, dixi, dictus finio, finire, finivi, finitus laudo, laudare, laudavi, laudatus iaceo, iacēre, iacui disco, discere, didici impedio, impedire, impedivi, impeditus opto, optare, optavi, optatus taceo, tacēre, tacui duco, ducere, duxi, ductus scio, scire, scivi, scitus +INFINITIVE supero, superare, superavi, superatus timeo, timēre, timui facio, facere, feci, factus sentio, sentire, sensi, sensus voco, vocare, vocavi, vocatus video, vidēre, vidi, visus
More Less

Related notes for LAT102H1

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit