Textbook Notes (368,317)
Canada (161,798)
Anthropology (211)
Kim Clark (21)
Chapter 2

Chapter 2 Definitions from Kottak Text

1 Page
113 Views
Unlock Document

Department
Anthropology
Course
Anthropology 1025F/G
Professor
Kim Clark
Semester
Fall

Description
[email protected]@J ť nn f°ťànf°–€n à f€fà ¾àfྠྰ– ½¾n¯°àn°à° ¾€¾àf°n°àfnàŤ à–°fn à f½fàà°¾€àà– ½¾¯ffàţ à– ½¾¯f°¾à°nà If ¾ťţf¾nţn°àff ¾àfà°à–fàfn à f°½¾à°– ¾à€¯à¾ ff¾¯ťà½¾à°àfààf ¾f°¾àf°f¾€n à ¾€€f°¾¾½nà f–¾ťnà°àfànàf°–à¾f¾à°à°° f¾ à°°à€f– ½¾ţ¾ nf¾ – ¾f°à°n¯°à¾f°°–° ¾¾nྠ€€ ¾°ť°–à°n à ¾ànàà –°à¯f¾ °n f°ťà¾nf½n¾¾nn à ¾f°f°àf°¾¯ààfn¾¾–°fà°¾ °n° ¾¯ťààfà°¾°n à ¾¾àf°à© –àf f°€¾€à– ½¾f¾ °€ ° fťn à ½fàà°àfààfà¾à¾°¾¯ à°àf¾nྠf!f°ťàfnnfఖ°½°°n€°fà°¾°f¾¾à¯°n°¯nff°à –¯f¾¾ ¯ff°¯°àf°¾½àfà°¾¾à¯¾ ¯°"¾ť@€f¯€n¯½¾f°–f¾ ¯°°¾ťà– ½àfàf¾à ¯f°¾ à°ààn¯½¾f°–f¾f°àfà
More Less

Related notes for Anthropology 1025F/G

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit