ACCT-341 Chapter Notes - Chapter 1-2 (END): Multiple-Image Network Graphics, Trin, Master Of Surgery

20 views2 pages

For unlimited access to Textbook Notes, a Class+ subscription is required.

1. Nêu cu to tế bào thc vt ( ghi rõ thành phn và chức năng )?
Vách tế bào gm nhng thành phn ch yếu sau:
- Vách tế bào giúp tế bào có hình dng nhất định.
- Màng sinh cht bao bc ngoài cht tế bào.
- Cht tế bào là cht keo lng, trong cha các bào quan như lục lp.
- Thường ch có 1 nhân, cu to phc tạp, điều khin mi hoạt động sng
ca tế bào.
- Không bào cha dch tế bào.
- Lc lp cha cht tế bào dip lc tht lá. (6)
2. Có my loi rễ, nêu đặc điểm ca tng loi, cho ví d?
- Có 2 loi r chính r cc và r chùm.
- R cc gm r cái và các r con. VD: xoài, bưởi, cải, đậu xanh, mít, i,..
- R chùm gm nhng r con mc t gc thân. VD: lúa, da, cau,
mía,...(3)
3. R gm my min, nêu chức năng?
* R cây gm 4 min:
- Miền trưởng thành: có các mch dn có chức năng dẫn truyn.
- Min hút: có các lông hút hp th c và mui khoáng.
- Miền sinh trưởng: là nơi tếo phân chia làm cho r dài ra.
- Min chóp r: che ch cho đầu r. (4)
4. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối vi cây, theo em, giai đoạn
nào cây cn nhiều nước và mui khoáng?
- c có vai trò rt cn thiết trong hoạt động sng của cây, nhưng nhiều
hay ít còn tu thuc vào tng loại cây, các giai đoạn sng hay các b
phn khác nhau ca cây.
- Mui khoáng: Nhu cu mui khoáng của cây cũng thay đổi tùy thuc
vào các loài cây và các thi kì phát trin ca cây.
- Cây cn nhiu nước và mui khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như
khi đâm chồi, ny lộc, đẻ nhánh ( lúa), chun b ra hoa (làm đòng ở lúa).
Bi vì vào thi kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho s tăng
khối lượng và chất lượng ca các b phn trong cây. (3)
5. Có my loi r biến dng, cho ví d?
Có 4 loi r biến dạng, đó là:
- R c: Cha cht d tr cho cây khi cây ra hoa, to qu. VD: c sn, cà
rt, khoai lang,...
- R móc: Đó là nhng r ph mc ra t thân giúp cây bám vào tr để léo
lên. VD: cây tru không, cây vn niên thanh.
- R th: Giúp cây hô hp trong không khí. VD: cây vt, sú, mm, cây bt
mc.
- Giác mút: Rễ biến thành giác mút đâm vào cây khác để hút thức ăn từ
cây chủ. VD: cây tầm gửi, cây tơ hồng. (4)
6. Có mấy loại thân, nêu đặc điểm và cho ví dụ từng loại?
Có 3 loại thân chính:
find more resources at oneclass.com
find more resources at oneclass.com
Unlock document

This preview shows half of the first page of the document.
Unlock all 2 pages and 3 million more documents.

Already have an account? Log in

Get access

Grade+
$10 USD/m
Billed $120 USD annually
Homework Help
Class Notes
Textbook Notes
40 Verified Answers
Study Guides
1 Booster Class
Class+
$8 USD/m
Billed $96 USD annually
Homework Help
Class Notes
Textbook Notes
30 Verified Answers
Study Guides
1 Booster Class