Class Notes (809,746)
Canada (493,779)
MATH 3461 (1)
Lecture

Kongruensregning

3 Pages
94 Views
Unlock Document

School
University of Lethbridge
Department
Mathematics
Course
MATH 3461
Professor
Igor Kovalchuk
Semester
Winter

Description
Mer om kongruensregning. Vi så i høst på restklassene modulo 5, og vi satte opp multiplikasjonstabellen for disse restklassene. Se på jan 2011: Uke man tir ons tors fre lør søn restklasse restklasse restklasse restklasse restklasse restklasse restklasse 3 4 5 6 0 1 2 1 -3 -2 -1 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 11 12 13 14 15 16 4 17 18 19 20 21 22 23 5 24 25 26 27 28 29 30 6 31 Hva slags rest får du om du tar en onsdagsdato og dividerer med 7? Enn om du tar differansen mellom to tall i samme kolonne og dividerer med 7? Vi putter alle tall som har rest 1 i en bås og kaller dem for lørdager eller restklasse 1 Tilsvarende er mandag eller restklasse 3 mengden av alle tall som gir 3 i rest modulo 7. Skrivemåte: a ≡ b mod n leses ”a er kongruent med b modulo n” eller kortere ”a er lik b mod n” når det går klart frem av konteksten at det er snakk om kongruensregning. Dette betyr ikke noe annet enn at a og b har samme rest etter divisjon med n. Dette kan uttrykkes som a = b + kn for et eller annet heltall n (23 = 2 +3·7) Merk: Ofte bruker vi restklassene nærmest 0, dvs for eksempel -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 Eksempler: (Les de høyt og forklar hva som menes) 97 ≡ 27 ≡ 17 ≡ 7 mod 10 5 ≡ 21 ≡ -11 mod 16 37 ≡ 2 mod 35 16 + 13n ≡ 16 ≡ 3 mod 13 (om n er heltall) 28 ≡ 0 mod 7 Avgjør om påstandene er sanne eller usanne: 1) a  bmod n  n | (a b) 2) a  bmod n  n | (a b) 3) a  bmodn  n | (a b) 4) a  bmodn  n | (b  a) 5) a  bmod n  (a b) | n ************* Om vi tar et tirsdagstall og legger sammen med et torsdagstall, hva får vi da? (vi tenker oss at vi kan fortsette tabellen som om det var dyngevis med dager i januar) Hva kjennetegner et tirsdagstall? Hvordan kan vi utrykke generelt et tirsdagstall matematisk? Nå kan du kanskje bevise at et torsdagstall + et lørdagstall = et søndagstall? Fyll ut noen av feltene i addisjonstabellen og multiplikasjonstabellen for restklassene modulo 7? Hint: I tabellen under står for eksempel 2 for alle tall på formen 7n + 2, der n er heltall, så når vi skal legge sammen restklasse 5 og 4 blir dette å se på representanter for hver av d
More Less

Related notes for MATH 3461

Log In


OR

Don't have an account?

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit