Study Guides (238,096)
Canada (114,916)
adms1000 (12)
all (11)

GOSPODARCZE.docx

9 Pages
126 Views
Unlock Document

School
Brandon University
Department
administration
Course
adms1000
Professor
all
Semester
Winter

Description
ĆWICZENIA 24.10.2013 Art. 4 usdg - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy: - osoba fizyczna - jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych może być przedsiębiorcą; osoba, która nie posiada zdolności do czynności prawnych nie może być przedsiębiorcą; ograniczona zdolność - spór w doktrynie - za: nie jest wskazane w ustawie, że musi mieć pełną zdolność, art. 20 kc, przeciw: NSA - koncesja jest udzielana tylko osobom o pełnej zdolności, stąd można wywnioskować, że nie może, ponadto w ustawie zwrot "we własnym imieniu" - a za osobę o ograniczonej zdolności przedstawiciel ustawowy musiałby zatwierdzać niektóre decyzje. Cezary Kosikowski stwierdza, że przedsiębiorcą może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych - osoba prawna - nie ma ustawowej definicji osoby prawnej, ustawa musi wprost nadawać osobowość prawną, art. 33 KC; np. związki zawodowe, przedsiębiorstwa państwowe; trzy kategorie: 1) wykonywanie działalności gospodarczej jest celem głównym - przedsiębiorstwa państwowe, oddziały główne przedsiębiorcy zagranicznego, wiele spółek kapitałowych; 2) działalność gospodarcza jest jednym z kilku celów, realizowanych równolegle z innymi - np. instytuty badawcze (działalność gospodarcza - wynajmowanie pomieszczeń), spółdzielnie; 3) wykonywanie działalności gospodarczej jest działalnością akcesoryjną (uboczną) - fundacje, muzea - jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - np. spółki kapitałowe w organizacji, wspólnoty mieszkaniowe - wykonująca we własnym imieniu - nie oznacza to zawsze, że osobiście - jako pracodawca możemy zlecić pracownikom, by wykonywali coś w naszym imieniu; wolne zawody - we własnym imieniu = osobiście; w związku z powyższym pracownik nie jest przedsiębiorcą, bo nie działa we własnym imieniu; we własnym imieniu =/= na własny rachunek, choć najczęściej też jest ( ale np. agent lub komisant - we własnym imieniu, ale na rachunek zlecającego) - wykonujący działalność gospodarczą - przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej, nie sama spółka!!! Nie będzie to każdy wspólnik, tylko ten, który wykonuje działalność gospodarczą; spółka cywilna nie jest nigdzie rejestrowana, rejestrowani są tylko jej wspólnicy, jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna, to właściwym dla niej rejestrem będzie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; jeżeli wspólnikiem będzie osoba prawna lub ułomna osoba prawna - rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Rzemiosło: - Ustawa o rzemiośle z 1989 roku - rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną z udziałem kwalifikowanej pracy własnej w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych z udziałem kwalifikowanej pracy własnej w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających do 50 pracowników - do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów, plastyków i fotografów - każdy rzemieślnik jest przedsiębiorcą, ale nie każdy przedsiębiorca jest rzemieślnikiem - rzemieślnikiem może być tylko osoba fizyczna - przedmiotem tej działalności tylko rzemiosło - działalność wykonywana w oparciu o odpowiednie kwalifikacje - we własnym imieniu, na własny rachunek - nie więcej niż 50 pracowników Przedsiębiorca w KC: art. 43 (1) KC - zakresowo te definicje są podobne, ale w KC występuje dodatkowo działalność zawodowa PRZEDSIĘBIORTSWO jest to ogólne zaplecze majątkowe oraz organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej. Trzy ujęcia: 1) podmiotowe - ustawa o przedsiębiorstwach państwowych - przedsiębiorstwo jest utożsamiane z przedsiębiorcą 1 2) przedmiotowe - art. 55 (1) KC - zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej 3) funkcjonalne - prowadzenie przedsiębiorstwa, niepoprawne prawniczo Art. 55 (2) - zbycie przedsiębiorstwa - nie można zbyć aktów osobistych, decyzje wynikające z aktów indywidualnych nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego Obowiązki przedsiębiorcy: - art. 14 - obowiązek rejestracyjny - CEIDG - moment złożenia wniosku o wpis, KRS - dzień uzyskania wpisu - art. 14 a - zwieszenie przedsiębiorstwa - może to zrobić przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na okres 30 dni do 24 miesięcy; w okresie zawieszenia przedsiębiorstwa przedsiębiorca może wykonywać określone czynności; CZEGO NIE MOŻE ROBIĆ? - art. 16 - obowiązk uzyskania wpisu w rejestrach i ewidencjach specjalńych (REGON, NIP) - art. 17 - konkurencja (zjawisko pożądane, wpływa na jakość, cenę, ale niedozwolne praktyki nie powinny być stosowane), słuszne obyczaje - art. 18 - spełnianie określonych przepisami warunków prowadzenia działalności - art. 19 - zatrudnianie osoby , która posiada odpowiednie kwalifikacj - art. 20 - etykieta wskazująca firmę przedsiębiorcę, identyfikująca towar - art. 21 - dane niezbędne w ofercie - art. 22 - dokonywanie lub przyjmowanie płatności za pomocą rachunku bankowego Ewidencja - gdy zgłosi się wniosek, organ ma obowiązek wpisać; rejestr - sąd kontroluje, wniosek może zostać odrzucony Krajowy Rejestr Sądowy - ustawa z 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym - składa się z trzech rejestrów: r. przedsiębiorców, r. stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej, r. dłużników niewypłacalnych - rejestr prowadzą sądy rejonowe (gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zw. dalej sądami rejestrowymi - minister sprawiedliwość tworzy centralną informację KRS - by mieć możliwość uzyskania informacji o wpisach, wydaje odpisy, wyciągi z rejestru - rejestr jest jawny, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze, nie trzeba wykazywać interesu prawnego, faktycznego - wpis konstytutywny - art. 14-17 !!! - art. 14 - domniemanie prawdziwości wpisu w rejestrze - art. 15 - domniemanie tego, że wszyscy wiedzą, co jest w krs, osoba musi udowodnić, że nie mogła poznać treści wpisu; art. chroniący osoby trzecie - art. 16 - jeżeli nie ma obowiązku wpisu, nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - można rozpocząć działalność gospodarczą można rozpocząć w dniu złożenia wniosku - prowadzona w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego ds gospodarki - art. 25 - data urodzenia, regon, nip - wpis deklaratoryjny, bo można rozpocząć działalność z dniem złożenia wniosku ĆWICZENIA 07.11.2013 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: - art. 2 ustawa o swobodzie... - definicja legalna, muszą być spełnione łącznie 4 przesłanki zarobkowa - działalność nastawiona na osiągnięcie zysku prowadzona w sposób zorganizowany - przedsiębiorca ma mieć miejsce prowadzenia działalności, odpowiednią formę organizacyjno-prawną, regulamin... prowadzona w sposób ciągły - nie można traktować jako działalności gospodarczej incydentalnych, jednorazowych przedsięwzięć, działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez dłuższy okres czasu; w przypadku działalności sezonowej przesłanka ta jest spełniona, jeżeli odbywa się co roku jeden z wymienionych rodzajów działalności - wytwórcza, budowlana (definicja w prawie budowlanym - planowanie, wykonywanie, rozbiórka), handlowa, usługowa, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa - gł. zawody z art. 88 KSH - adwokaci, rzeczoznawcy, dentyści itd. - art. 3 - nie jest wskazane, że np. działalność wytwórcza w rolnictwie, działalność agroturystyczna itd. nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, ale nie stosuje się do nich przepisów tej ustawy - doktryna i orzecznictwo są podzielone co do tego, czy jest do działalność gospodarcza - art. 5 pkt. 2 - osoba zagraniczna - osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą, ułomna osoba prawna z siedzibą za granicą - art. 13 usdg: * osoby zagraniczne, które mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy - osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich EFTA - stron EOG (Szwajcaria nie jest stroną!), z państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą na podstawie umów międzynarodowych korzystać z swobody przedsiębiorczości, - ust. 2 - obywatele (tylko osoby fizyczne) - np. status uchodźcy, zgoda na osiedlenie się, Karta Polaka mogą podejmować i wykonywać działalność jak obywatele polscy - wpisują się w rejestrach tak, jak obywatele polscy * osoby zagraniczne, które mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko w formie spółki akcyjnej, spółki z.o.o., komandytowej, komandytowo-akcyjnej (spółki kapitałowe) - należą tu wszystkie podmioty, które nie są w grupie 1 3 - przedsiębiorca zagraniczny - art. 5 ust. 3 - osoba zagraniczna i obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą, jeżeli już prowadzi działalność gospodarczą - rozprzestrzenia działalność; może prowadzić ją w formie oddziału lub przedstawicielstwa (art. 85) jeżeli zaczyna całkiem nową działalność będzie traktowana jako osoba zagraniczna - podwójne obywatelstwo - osoba nie jest uważana za osobę zagraniczną - oddział - wyodrębniona, samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorstwa poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności - ust. 1 - zasada wzajemności - umowa z całą Unią lub z danym państwem; nie ma umowy bilateralnej, czy ustawa krajowa przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej i czy ustawa innego państwa to przewiduje - działalność tylko w zakresie działalności przedsiębiorcy zagranicznego - art. 87 - musi być ustanowiona osoba do reprezentowania oddziału, która w imieniu przedsiębiorcy macierzystego może prowadzić działalność, zasadniczo jest to prokurent - rejestr właściwy dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych jest rejestr przedsiębiorców w KRS; te same zasady co dla innych przedsiębiorców, ale zaostrzone przesłanki w art. 89 - np. statut, osoba uprawniona do reprezentowania - art. 90 - nazwa przedsiębiorcy zagranicznego - nazwa orginalna przedsiębiorcy, przetłumaczenie formy organizacyjno-prawnej na język polski i dopisek "oddział w Polsce" - rachunkowość oddziału musi być prowadzona zgodnie z przepisami polskimi, - jeżeli nastąpiło otwarcie postępowanie likwidacyjnego przedsiębiorcy zagranicznego, musi to zgłosić ministrowi właściwemu ds gospodarki - istnieje możliwość wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego przez ministra właściwego ds gospodarki, jeżeli rażąco narusza prawo, dochodzi do postępowania likwidacyjnego - jeżeli dochodzi do postepowania likwidacyjnego, stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji spółek z.o.o. - przedstawicielstwo - nastawione na prowadzenie działalności wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego - art. 95 ust. 1 - przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne do promocji i reklamy gospodarki tego kraju (a nie tylko przedsiębiorcy zagraniczni) - rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra gospodarki - wniosek o wpis - art. 97 - rejestr przedstawicielstw jest jawny - art. 99 kompetencje ministra do odmowy wpisu, np. z powodu zagrożenia obronności państwa - likwidacja również zgodnie z przepisami dot. spółki z.o.o. - nazwa - ten sam sposób jak oddział, tylko dopisek "przedstawicielstwo" - istnieją różne rodzaje przedsiębiorców ze względu na wielkość, ma to znaczenie przy kontroli - różny czas jej trwania, dodatcje unijne, względy podatkowe DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - gospodarka komunalna - wykonywanie zadań własnych przez jst w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej); zadania o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące, nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych - jst mogą prowadzić je w formie samorządowego zakładu budżetowego, spółek prawa handlowego albo poprzez powierzenie wykonywania z zakresu zadań tej gospodarki osobom fizycznym, prawnym, ułomnym osobom prawnym - ale nie ma tu swobody umów, ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych itd. - jst mogą też prowadzić działalność komercyjną, poza sferą użyteczności publicznej - nie ma wątpliwości, że jst mogą prowadzić działalność, ale w ograniczonym zakresie - ustawa o gospodarce komunalnej, ustawy samorządowe, ustawa o finansach publicznych pomocniczo - mogą prowadzić działalność w trzech sytuacjach (art. 10) - * gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: I) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym II) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej III) zastosowanie innych działań i wynikających z przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokal
More Less

Related notes for adms1000

Log In


OR

Don't have an account?

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit