Study Guides (248,020)
Canada (121,234)
adms1000 (12)
all (11)

Zagadnienia na kolokwium- SO grupa 2.doc

3 Pages
86 Views
Unlock Document

Department
administration
Course
adms1000
Professor
All Professors
Semester
Winter

Description
Zakres materiału na kolokwium z przedmiotu: Socjologia organizacji : 1. Istota i społeczne znaczenie organizacji 2. Istota struktury organizacyjnej i jej uwarunkowania 3. Władza a przywództwo 4. Komunikacja w organizacji 5. Pojęcie grupy. Podejmowanie decyzji i grupowe podejmowanie decyzji. Szczegółowe zagadnienia: 1. Pojęcie i cechy organizacji 2. Przyczyny istnienia organizacji oraz ich znaczenie we współczesnym świecie 3. Otoczenie organizacji 4. Rodzaje organizacji 5. Organizacja a instytucja 6. Organizacje i jednostki. Jednostka jako pracownik i klient organizacji 7. Wpływ organizacji na społeczeństwo 8. Zmiana w organizacji 9. Pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej 10. Złożoność struktury organizacyjnej 11. Formalizacja struktury organizacyjnej 12. Centralizacja struktury organizacyjnej 13. Idealny i realny typ biurokracji. 14. Adhokracja 15. Organizacja mechanistyczna i organizacja organiczna 16. Kategorie uwarunkowań struktury organizacyjnej 17. Kontekstowe wewnętrzne uwarunkowania struktury organizacyjnej 18. Kontekstowe zewnętrzne uwarunkowania struktury organizacyjnej 19. Projektowanie struktury organizacyjnej 20. Organizacja jako system władzy. Pojęcie i znaczenie władzy w organizacji 21. Typy władzy w organizacji 22. Przesuniecie władzy w organizacji 23. Następstwa władzy w organizacji 24. Pojęcie i przyczyny konfliktu. Elementy sytuacji
More Less

Related notes for adms1000

Log In


OR

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


OR

By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.


Submit