Chapter 9 Summary BOOK Notes- Planetary Geology

89 views5 pages
9]VeiZg
9]VeiZg
9]VeiZg
9]VeiZg/
/
/
/Ä
Ä
Ä
ÄFaVcZiVgn
FaVcZiVgn
FaVcZiVgn
FaVcZiVgn=Zdad\n
=Zdad\n
=Zdad\n
=Zdad\n
x+JZggZhig^ValdgaYh0CZgXjgn"LZcjh";Vgi]"i]ZCddc"VcYCVgh$
x
FaVcZiVgn=Zdad\n
ÄJ]ZhijYnd[VcYhda^YldgaY"ZkZc^[^i^hVbddcgVi]Zgi]VcVeaVcZi$
x:ZiV^aZY^c[dVWdjiZVgi]Éh^ciZg^dgXdbZh[gdbhZ^hb^XlVkZhV[iZgVcZVgi]fjV`Z$
x7aa iZggZhig^ValdgaYh]VkZaVnZgZY^ciZg^dgh0
R9dgZÄCdhiYZchZ$9dch^hiheg^bVg^and[bZiVah hjX]Vhc^X`ZaVcY^gdc$
RCVciaZÄHdX`nbViZg^Vad[bdYZgViZYZch^in"bdhianb^cZgVaha^`Zh^a^Xdc$
R9gjhiÄBdlZhiYZch^ingdX`"hjX]Vh\gVc^iZ$HZegZhZcihZVgi]ÉhdjiZgh`^c$
x;Vgi]ÉhbZiVaa^XXdgZXdch^hihd[i]Z
^ccZgXdgZ
VcY
djiZgXdgZ
$JZbeZgVijgZ^cXgZVhZhl^i]
YZei]^cVeaVcZi$?ccZgXdgZ^h`Zeihda^YWZXVjhZd[]^\]egZhhjgZVi i]^hYZei]$
xJ]^haVnZg^c\d[iZggZhig^ValdgaYh]VeeZch[dgi]ZhVbZgZVhdci]Via^fj^Yh hZeVgViZWn
YZch^in$=gVk^inhZeVgViZhbViZg^VahWVhZYdcYZch^inWnVegdXZhh XVaaZY Y^[[ZgZci^Vi^dc
Y^[[ZgZci^Vi^dc
Y^[[ZgZci^Vi^dc
Y^[[ZgZci^Vi^dc$
xHdX`hkVgn^chigZc\i]VcYXVcYZ[dgbdkZgi^bZ$ÆJ]^c`h^aanejiinhigZiX]Zhl]ZcejaaZY
hadlan"WjihcVehl]ZcejaaZY fj^X`an$
xJ]ZFaVcZiÉhdjiZgaVnZgXdch^hihd[Xdda"g^\^YgdX`"XVaaZYi]Za^i]dhe]ZgZ
a^i]dhe]ZgZ
a^i]dhe]ZgZ
a^i]dhe]ZgZ$
x;Vgi]^hcdi[jaa d[aVkV$J]ZaVkVi]ViZgjeih^h[gdbVcVggdlgZ\^dcd[eVgi^VaanbdaiZc
bViZg^VaWZcZVi]i]Za^i]dhe]ZgZ$
R7i]^ca^i]dhe]ZgZXVcXgVX`ZVh^an"l]^aZVi]^X`a^i]dhe]ZgZ^h higdc\ZgVcYXVc
egZkZcikdaXVc^XZgjei^dch$
RIbVaaZgeaVcZihiZcYid]VkZi]^X`Zga^i]dhe]ZgZh$
x8^\\ZhiY^[[ZgZcXZW%li]Z\Zdad\^Zhd[iZggZhig^ValdgaYh^h^ci]Z^g gZaVi^kZVbdjcihd[
\Zdad\^XVa
\Zdad\^XVa
\Zdad\^XVa
\Zdad\^XVaVXi^k^in
VXi^k^in
VXi^k^in
VXi^k^in$?iYZhXg^WZh]dlbjX]dc\d^c\X]Vc\ZdXXjghdci]Z^ghjg[VXZh$;Vgi]
]VhVadid[\Zdad\^XVaVXi^k^inkdaXVcdZh"l]^aZi]ZCddcVcYCZgXjgn]VkZVabdhicdcZ$
R?ciZg^dg]ZVi^hi]Zeg^bVgnXVjhZd[\Zdad\^XVaVXi^k^in$
xFaVcZih]VkZ)hdjgXZhd[ZcZg\nidZmeaV^cVaa i]Z^ciZg^dg]ZVid[iZggZhig^ValdgaYh0
R>ZVi
>ZVi
>ZVi
>ZVid[
d[
d[
d[VXXgZi^dc
VXXgZi^dc
VXXgZi^dc
VXXgZi^dcÄ7XXgZi^dcYZedh^ihZcZg\nWgdj\]i^c[gdbXdaa^Y^c\
eaVcZiZh^bVah$FaVcZiZh^bVah]VkZ]^\]\gVk^iVi^dcVaediZci^Val]Zc[VgVlVn"VcY
www.notesolution.com
Unlock document

This preview shows pages 1-2 of the document.
Unlock all 5 pages and 3 million more documents.

Already have an account? Log in
^hXdckZgiZYidA;l]Zc^iVeegdVX]ZheaVcZi$Kedc^beVXi"bjX]d[i]ZA;^h
XdckZgiZYid]ZVi"VYY^c\idi]ZgbVaZcZg\nd[i]ZeaVcZi$
R>ZVi
>ZVi
>ZVi
>ZVi[gdb
[gdb
[gdb
[gdb:^[[ZgZci^Vi^dc
:^[[ZgZci^Vi^dc
:^[[ZgZci^Vi^dc
:^[[ZgZci^Vi^dcÄ:^[[ZgZci^Vi^dcXdckZgih\gVk^iVi^dcVaF;^cidi]ZgbVa
ZcZg\n$J]ZegdXZhh d[YZchZgbViZg^Vahh^c`^c\adhZh\gVk^iVi^dcVaF;VYYhbVhh
idi]ZeaVcZiÉhXdgZVcYgZYjXZhi]ZbVhh d[djiZgaVnZgh$J]Z[g^Xi^dc\ZcZgViZYVh
i]ZbVhhZh hZeVgViZXdckZgihi]Z\gVk$F;^cidi]ZgbVaZcZg\n$
R>ZVi
>ZVi
>ZVi
>ZVi[gdb
[gdb
[gdb
[gdbgVY^dVXi^kZ
gVY^dVXi^kZ
gVY^dVXi^kZ
gVY^dVXi^kZYZXVn
YZXVn
YZXVn
YZXVnÄHdX`VcYbZiVaeaVcZiZh^bVahi]ViWj^ai i]Z
iZggZhig^ValdgaYhXdciV^cZYgVY^dVXi^kZ^hdideZhd[ZaZbZciha^`ZjgVc^jbVcY
ediVhh^jb$M]ZcgVY^dVXi^kZcjXaZ^YZXVn"hjWVidb^XeVgi^XaZh[and[[ Vi]^\]
heZZYhVcYXgVh]^cidZVX]di]Zg"]ZVi^c\di]ZgVidbh$J]^higVch[Zgh hdbZd[i]Z
bVhh#ZcZg\nd[i]ZgVY^dVXi^kZcjXaZjh^cidi]ZgbVaZcZg\nd[i]ZeaVcZiVgn^ciZg^dg
;3C9A($
x7XXgZi^dcVcY Y^[[ZgZci^Vi^dcdcan]ZViZYi]ZiZggZhig^VaeaVcZihl]Zci]ZnlZgZndjc\$
HVY^dVXi^kZYZXVnXdci^cjZhid]ZVidjgeaVcZihidYVn$
x?ciZg^dghXddad[[ WnigVchedgi^c\]ZVidjilVgYh$J]ZgZVgZ)WVh^X Xdda^c\egdXZhhZh0
R9dckZXi^dc
9dckZXi^dc
9dckZXi^dc
9dckZXi^dcÄJgVchedgih]ZVijelVgYhl]Zc]dibViZg^VahZmeVcYhVcYg^hZhl]^aZ
XddaZgbViZg^VahXdcigVXiVcY[Vaa$EXXjghl]ZcZkZgi]ZgZ^h higdc\]ZVi^c\[gdb
WZadl$
R9dcYjXi^dc
9dcYjXi^dc
9dcYjXi^dc
9dcYjXi^dcÄ>dibViZg^VahigVch[Zgh]ZVi idXddaZgbViZg^Vai]gdj\]XdciVXi$
EXXjghi]gdj\]b^XgdhXde^XXdaa^h^dchd[bVcn^cY^k^YjVaVidbhdgbdaZXjaZh$
RHVY^Vi^dc
HVY^Vi^dc
HVY^Vi^dc
HVY^Vi^dcÄEW_ZXiadhZh]ZVi i]gdj\]gVY^Vi^c\ZcZg\na^\]i^cidheVXZ$7aa dW_ZXi
Zb^i
i]ZgbVagVY^Vi^dc
VcYVgZi]ZgZ[dgZValVnhadh^c\ZcZg\nidheVXZ$9dckZXi^dc
VcYXdcYjXi^dcigVchedgi^ciZg^dg]ZVi idlVgYhi]ZeaVcZiÉh hjg[VXZ"Wji^i^h
jai^bViZanadhi^cidheVXZi]gdj\]gVY^Vi^dc$
x7eaVcZiÉh^ciZg^dgYZiZgb^cZhi]ZegZhZcXZdgVWhZcXZd[VbV\cZi^X
bV\cZi^X
bV\cZi^X
bV\cZi^X[^ZaY
[^ZaY
[^ZaY
[^ZaY$;Vgi]Éh
bV\cZi^X[^ZaY^Y\ZgcZgViZYWnVegdXZhhh^b^aVgidi]Vid[VcZaZXigdbV\cZi$?ciZgcVa]ZVi
XVjhZhi]Za^fj^YbZiVahidg^hZVcY[Vaa XdckZXi^dc"l]^aZ ZVgi]ÉhgdiVi^dcil^hihVcY
Y^hidgihi]ZXdckZXi^dceViiZgcd[i]ZhZbdaiZcbZiVah$;aZXigdch^ci]ZbdaiZcbZiVahbdkZ
l^i]^ci]Z ZVgi]ÉhdjiZgXdgZ^ci]ZhVbZlVni]ZnbdkZ^cVcZaZXigdbV\cZi"\ZcZgVi^c\
ZVgi]ÉhbV\cZi^X[^ZaY$J]ZgZVgZ)WVh^XgZfj^gZbZcih[dgV \adWVabV\cZi^X[^ZaY0
R7c^ciZg^dg gZ\^dcd[ZaZXig^XVaanXdcYjXi^c\[aj^Ya^fj^Ydg\Vh"a^`ZbdaiZcbZiVa$
R9dckZXi^dc^ci]ViaVnZgd[ [aj^Y$
www.notesolution.com
Unlock document

This preview shows pages 1-2 of the document.
Unlock all 5 pages and 3 million more documents.

Already have an account? Log in

Get access

Grade+20% OFF
$8 USD/m$10 USD/m
Billed $96 USD annually
Grade+
Homework Help
Study Guides
Textbook Solutions
Class Notes
Textbook Notes
Booster Class
40 Verified Answers
Class+
$8 USD/m
Billed $96 USD annually
Class+
Homework Help
Study Guides
Textbook Solutions
Class Notes
Textbook Notes
Booster Class
30 Verified Answers