Get 2 days of premium access
Class Notes (1,000,000)
NZ (300)
AUT (10)
ECON (5)
Kollss (5)
Lecture 2

ECON 212 Lecture Notes - Lecture 2: Beak, Irin, AxaExam


Department
ECON
Course Code
ECON 212
Professor
Kollss
Lecture
2

This preview shows page 1. to view the full 5 pages of the document.
Reprezentări grafice pentru seriile atributive unidimensionale
Problemă propusă
1. Se consideră populaţia statistică formată din totalitatea angajaţilor unei societăţi
comerciale. Aceasta a fost observată în funcţie de mai multe variabile:
- salariul de încadrare (X) în Euro
- categoria de calificare (Y)
X
Y
[100-150)
[150-200)
[200-250]
Total
1
0
0
1
3
5
0
3
3
1
0
2
2
0
0
0
2
5
4
4
5
2
3
4
5
Total
9
7
4
20
Se cere:
a) Reprezentaţi grafic una din cele două serii unidimensionale cu ajutorul histogramei.
b) Reprezentaţi grafic seria X și seria Y cu ajutorul liniei poligonale.
c) Reprezentaţi grafic seria X cu ajutorul pătratului de structură.
d) Reprezentaţi grafic seria X cu ajutorul cercului de structură.
You're Reading a Preview

Unlock to view full version

Only page 1 are available for preview. Some parts have been intentionally blurred.

Rezolvare
a) Histograma
Este utilizată pentru reprezentarea seriilor atributive care au la bază o variabilă continuă.
Într-un sistem de axe rectangulare se va trece pe axa OX intervalele de variaţie ale variabilei, iar
pe axa OY valorile indicatorului (frecvenţele absolute simple).
Histograma este formată din dreptunghiuri care au baza situată pe axa OX şi egală cu
intervalele de variaţie ale variabilei, respectiv înălţimea dreptunghiului e proporţională cu mărimea
indicatorului reprezentat în intervalul respectiv.
În cazul nostru doar seria X este continua
[100 150) [150 200) [200 250]
:9 7 4
X 



Figura 1. Histograma seriei X
Intepretare: Se poate observa cei mai mulți angajați au salariul de încadrare cuprins între
100 și 150 euro.
b) Poligonul frecvenţelor (sau linia poligonală)
Se reprezintă într-un sistem de axe ortogonale unde pe axa OX se vor trece intervalele de
variaţie ale variabilei, iar pe axa OY valorile indicatorului (frecvenţele absolute simple). Se poate
construi astfel:
Dacă seria este continuă poligonul frecvenţelor se obţine:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100 150 200 250 300
You're Reading a Preview

Unlock to view full version