Class Notes 1,200,000
US 510,000
TU 2,000
CHEM 50
CHEM 131 10