Study Guides (380,000)
CA (150,000)
Ryerson (10,000)
CHN (7)
Study Guide

CHN 301- Final Exam Guide - Comprehensive Notes for the exam ( 27 pages long!)


Department
Chinese
Course Code
CHN 301
Professor
John Stowe
Study Guide
Final

This preview shows pages 1-3. to view the full 27 pages of the document.
Ryerson
CHN 301
FINAL EXAM
STUDY GUIDE

Only pages 1-3 are available for preview. Some parts have been intentionally blurred.

Only pages 1-3 are available for preview. Some parts have been intentionally blurred.

Lessoà11:àTalkigàaoutàtheàWeatheà
第十一課à谈天气
LEáRNINGàOBJECTIVEì
Iàthisàlesso,àouàillàleaàtoàuseàChieseàto
Eploàasiàtesàfoàeatheàpattesàadàpheoea
Desieàsipleàeatheàhages
Copaeàtheàeatheàofàtoàplaes
Talkàaoutàhatàouàaàdoàiàieàoàadàeathe
Pesetàaàsipleàeatheàfoeast
RELáTEàáNDàGETàREáDY
Iàouàoàultue/ouità–à
1. Whatàisàtheàtpialàeatheàiàspig,àsue,àautu,àadàite?
2. Wheeàdoàpeopleàgetàifoatioàaoutàeathe?
3. Whatàeatheà–àelatedàoutdooàspotsàaeàpopula,àifàa?
4. Hoàdoàpeopleàfeelàaoutàaiàoàso?
DialogueàI
LaguageàNotes
1. 我剛才看了网󰒳的天气预报,明天天气比今天更好。不但不会󰒴雪,而且会暖和一
点儿。
Wǒàgāgiàkleàǎgshgàdeàtiāàùo,àgtiāàtiāàǐàjītiāàggàhǎo.àBùdà
ùàhuàiàuě,àiěàhuàuǎhuoàīdiǎ
Iàaàseteeàithàthe 不但ùd…,à 而且iě…àotàol…,àutàalso…àstutue,àtheà
ojutio 而且iěàiàtheàseodàlauseàisàgeeallàeuied,àhileàtheàojutioà
ùdàiàtheàfistàlauseàisàoptioal.
2. 你󴚁是在家看碟
Nǐàhishàzijiāàkàdiàa!
diàeasàaàsallàplateàoàsoethigàthatàeselesàaàsallàplate.àItàisàoàofteàusedàtoà
efeàtoàDVDs.àTheàphase 看碟kàdiàthusàeasàtoàathàaàoiesàoàTVàseiesàoàDVD.
find more resources at oneclass.com
find more resources at oneclass.com
You're Reading a Preview

Unlock to view full version

Only pages 1-3 are available for preview. Some parts have been intentionally blurred.

Gaa
1. Copaatieàìeteesàithà ǐààI
ìpeifiàopaisoàofàtoàetitiesàisàusuallàepessedàithàtheàasiàpatte
áà+à ǐà+àBà+àádjà à à à
今天比昨天冷。à
Jītiāàǐàzuótiāàlěg.
Todaàisàoldeàthaàesteda.
Theeàaeàtoàasàiàhihàtheàostutioàaàeàodified:à
a) àaddigàaàodifigàepessioàafteàtheàadjetie:
áà+à ǐà+àBà+àádjà+à 一点儿/得多/多了īdiǎ/dàduō/duōle
纽约比󴚂儿冷多了/冷得
Niǔuēàǐàzh'eàlěgàduōle/lěgàdàduō.
NeàYokàisàuhàoldeàthaàhee.à
b) àaddigàtheàade à ggào 󴚁à hiàiàfotàofàtheàadjetie:
áà+à à ǐà+àBà+à /󴚁à gg/hià+àádj
昨天冷,今天比昨天/今天比昨天󴚁冷。
)uótiāàlěg,àjītiāàǐàzuótiāàggàlěg/jītiāàǐàzuótiāàhiàlěg.à
Yestedaàasàold.àTodaàisàeeàoldeàthaàesteda.
c) gēàadà hàaàeàusedàiàaotheàtpeàofàopaatieàsetee:à
áà /B一样à +àádjààáàgēà/àhàB{ù}àīgà+àádj
Hoee,àulikeàaàopaatieàseteeàithà à ǐà,àaàopaatieàseteeàithà à
gēàoà à hàolàidiatesàhetheàtoàthigsàoàpesosàehiitàtheàsaeàdegeeàofà
aàattiute,àithoutàspeifigàhihàofàtheàtoàehiitsàitàtoàaàgeateàoàlesseàdegee.à
Foàeaple:à
a:à 󴚂个教室和那个教室一样大。
àà)hgeàjioshàhàgàjioshàīgàd.
ààThisàlassooàadàthatàlassooàaeàtheàsaeàsize.
:à 󴚂个教室跟那个教室不一样大。
àà)hgeàjioshàgēàgàjioshàùàīgàd.
ààThisàlassooàadàthatàlassooàaeàtheàsaeàsize.
:à 󴚂个教室比那个教室大。
àà)hgeàjioshàǐàgàjioshàd
ààThisàlassooàisàlageàthaàthatàlassoo.
find more resources at oneclass.com
find more resources at oneclass.com
You're Reading a Preview

Unlock to view full version